Voortgang samengaan

Van het Streekbestuur


Fusiedienst

Bloemstuk fusieJa, daar was hij dan op zondag 5  februari jl.; de fusiedienst in de Sint Piter waarin we gedenken dat we per 1 januari 2017 samen gefuseerd zijn tot It Keningsfjild.  Het geeft een goed gevoel en een gevoel van dankbaarheid en wat was het een mooie dienst waarbij ons logo werd aan gehaald als een stroom van levend water waaraan we ons allemaal kunnen laven.
Het was een prachtige dienst met ook een fraai bloemstuk voor in de kerk.
Zoals Marja Zigterman bij haar uitleg vertelde, zijn de beide kleinere vazen aan de buitenkant de beide bestaande gemeenten en de grote middelste vaas stelt de nieuwe gemeente voor. Alle vazen zijn met elkaar verbonden tot 1 grote nieuwe kerk, het Keningsfjild. Ook vertelde Marja over de ene roze bloem in het grote stuk; dat stelde de twijfelaar voor.
En wat was het goed om elkaar daarna te ontmoeten in een vol bezet theehûs met aan het eind ook nog een stampotbuffet. De collectebus op de tafel  in het theehûs heeft nog € 115.40 euro opgebracht.
Graag wil ik Tineke Jagersma en Grietje Albada bedanken. Alles was prima georganiseerd. Een goede start waar we met een gevoel van dankbaarheid op kunnen terug zien.
Ook bijzonder was dat een gemeentelid, die anoniem wil blijven, er voor heeft gezorgd dat de mensen van het streekbestuur als dank voor hun werk een mooi aandenken hebben gekregen
Ik hoop dat we met elkaar als It Keningsfjild een goede tijd tegemoet mogen gaan.

Met vriendelijke groet Tjitze Bouma

Collage fusie


December 2016
Donderdag 24 november was het de 36ste bijeenkomst van het Streekbestuur. Op de meerjarenbegroting na was volgens ons alles klaar. En hier wordt hard aan gewerkt.
Intussen hebben we bericht gekregen dat onze plaatselijke regelingen nog in elkaar geschoven moeten worden. Henk Boersma en Josien Meulenhoff zijn er mee bezig. Er is afgesproken dat we op 31 december bij elkaar komen bij onze notaris mevr. Geke Smeenk om daar onze handtekeningen te zetten. Zoals het nu lijkt, komt alles op tijd klaar. Het is de bedoeling dat we onze fusie gaan vieren tijdens een feestelijke fusiedienst op zondag 5 februari. Dit is een dienst van It Keningsfjild. Jak en Toos gaan dan voor in de Sint Piter in Ureterp.

Op onze gezamenlijke kerkenraadsvergadering van 17 november hebben we wat onze bestuursstructuur betreft, het volgende besloten:
Het streekbestuur wordt het dagelijks bestuur: D.B. van de kerkenraad.
Alle kerkenraadsleden samen vormen het algemeen bestuur: A.B.
Dit is ongeveer vergelijkbaar met wat De Mande nu heeft: Een grote en een kleine kerkenraad.
Het A.B. is verantwoordelijk voor het beleid, benoemingen, rekening en begroting.
Zij kan verschillende zaken overdragen aan het D.B., zoals de dagelijkse gang van zaken. Contact onderhouden met werkgroepen,  b.v. Jeugdraad, kerkblad, duindiensten enz. We moeten het allemaal nog vorm geven. De bedoeling is dat het D.B.  maandelijks bijeenkomt en het A.B. 4 of 5 keer per jaar.
Het D.B. is verantwoording verschuldigd aan het A.B.
Zo hebben we het ongeveer voor ogen en we kunnen het al werkende verbeteren, als dat nodig mocht zijn. Een volgende keer meer.

Met vriendelijke groet, Tjitze Bouma


November 2016
In verband met onze voorgenomen fusie per 1 januari 2017 moeten we ook aan de classis doorgeven wat de vastgestelde grenzen zijn van It Keningsfjild.
De hervormde grenzen zijn van oudsher de dorpsgrenzen. Toen de eerste Gereformeerde kerk ontstond bestreek die een groot gebied zodra er weer een kerk bijkwam werden de grenzen onderling vastgesteld.
Toen de Gereformeerde kerk van Bakkeveen ontstond werd in die tijd met de Gereformeerde kerk van De Wilp afgesproken dat de grens tussen beide het “Ald Djip” werd.
De classis gaat er vanuit dat we de dorpsgrenzen weer moeten gaan gebruiken bij het samengaan van de kerken.
Dit hebben we met de PKN gemeente De Wilp besproken.
In het gebied tussen het ” Ald Djip” en de noordelijke dorpsgrens van Siegerswoude hebben wij 23 gezinnen wonen en De Wilp 32.
Deze 32 gezinnen blijven gewoon ingeschreven staan bij De Wilp als voorkeurlid. Nieuw ingekomenen in dit gebied worden straks ingeschreven bij It Keningsfjild.We hebben met De Wilp afgesproken dat zij een brief krijgen met uitleg overde veranderde grenzen en dat ze zelf kunnen aangeven naar welke kerk zewillen gaan.
We zijn blij dat we dit in goede harmonie met elkaar hebben kunnen oplossen.
Een volgende keer meer.

Met vriendelijke groet, Tjitze Bouma
N.B.: De hieronder afgedrukte advertentie is onlangs opgenomen in het Friesch Dagblad: en behoort tot de verplichte procedure voor het samengaan van gemeenten.

Juridische mededelingen.

In verband met een voorgenomen besluit tot vereniging (fusie) van de Hervormde gemeente Opsterland Noord te Ureterp, Bakkeveen, Siegerswoude, Frieschepalen, met adres Selmien East 47, 9247 TR Ureterp en de Gereformeerde kerk De Mande te Bakkeveen met adres Tsjerkewâl 20,9243 JV te Bakkeveen
maken de kerkenraden van deze gemeenten gezamenlijk bekend dat het voorgenomen besluit tot vereniging (fusie) alsmede de laatst vastgestelde jaarrekeningen van de betrokken gemeentenen diaconieën ter inzage liggen bij mevrouw J. Meulenhoff, Lange Singel 26, 9243 KJ Bakkeveen. De stukken kunnen aldaar worden ingezien, na telefonisch contact, telefoonnummer 0516-542452.
Tot een maand na vandaag kunnen schuldeisers van de te verenigen(fuseren) gemeenten en/of diaconieënbezwaren inbrengen tegen de voorgenomen vereniging (fusie) bij de classicale vergadering (adres: Smidswei 1, 9222NADrachtstercompagnie).
Bij indiening van bezwaar moet worden aangegeven waarom-naar inzicht van de betreffende crediteur-door de vereniging(fusie) zijn verhaalspositie wordt benadeeld.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot genoemde mevrouw J. Meulenhoff.


Oktober 2016
Op donderdag 8 september hebben we onze 33ste vergadering gehouden in De Mande. Ook onze procesbewaker Henk Boersma was hierbij aanwezig. We hebben eerst met elkaar de checklist besproken van het fusieproces. Op deze lijst staat wat er allemaal nog moet gebeuren en wie er verantwoordelijk voor zijn. Hierna hebben we het door de notaris toegestuurd fusievoorstel besproken en de vragen ingevuld. Op de dagen hierna hebben we van de kerkenraden de kerkrentmeesters en de diakenen handtekeningen bijeen gesprokkeld van de voorzitters de scriba s en de secretarissen. Josien, onze scriba van het streekbestuur, heeft al deze gegevens met een lijst van het kadaster van al onze bezittingen gestuurd naar de scriba van het Breed Moderamen (Dagelijks Bestuur) van de classis met de vraag om goedkeuring. Donderdagmorgen kregen we een mail van Gerrit van Dodewaard dat de aan vraag is goedgekeurd op voorwaarde dat ook de andere zaken op tijd worden aangeleverd [Gerrit en Marco Veenstra zitten in het B.M. van de classis]
Dit is weer een belangrijke stap vooruit. Een volgende keer meer.

Met vriendelijke groet,
Tjitze BoumaSeptember 2016
In deze vakantie periode zijn er geen vergaderingen van het streekbestuur. Toch wordt er achter de schermen wel doorgewerkt.

De notaris mevr. Smeenk in Oosterwolde is bezocht en we hebben hiervoor al Henk Boersma gevraagd om het fusieproces te begeleiden. Hij heeft samen met Hos van der Mark een gecombineerde checklist gemaakt waarin ook de adviezen van de notaris zijn meegenomen

Op donderdag 1 september hebben we weer een streekbestuur vergadering de 33ste. Dan gaan we deze checklist bespreken en ermee aan de slag.

We hopen dat jullie allemaal een goede vakantie hebben gehad en we weer een frisse start kunnen maken.

Een vriendelijke groet van het Streekbestuur
Tjitze Bouma


De laatste tijd is er veel aandacht besteed aan onze voorgenomen fusie tot 1 PKN gemeente It Keningsfjild:
Woensdag 8 Juni was er een informatieavond voor de gemeenteleden van de Mande en op 15 Juni voor de leden van Herv . Opsterl. Noord.
Woensdag avond 22 Juni was er in beide gemeentes een gemeente vergadering waarin gemeenteleden konden aangeven of ze voor of tegen de fusie waren.

Voor gemeenteleden van Herv. Opsterl. Noord was deze vergadering in het Teehus. De 21 aanwezige leden hebben aangegeven voor de fusie te zijn evenals 9 leden die dit via e-mail aangegeven hebben. Er zijn 2 leden die hebben aangegeven moeite te hebben met de fusie .

Voor gemeenteleden van Gereformeerd Bakkeveen was deze vergadering in het De Mande. Van de 37 aanwezige leden hebben 35 leden positief geadviseerd over de fusie, er was 1 blanco stem en 1 lid heeft aangegeven moeite te hebben met de fusie. Daarnaast hebben 11 gemeenteleden via de mail, telefoon of post aangegeven voor de fusie te zijn.

Tezamen hebben 80 gemeenteleden hun advies uitgebracht en hiervan staan 76 leden positief tegenover de fusie.

De beide kerkenraden hebben n.a.v. dit door gemeenteleden uitgebrachte advies besloten om het fusieproces tot 1 PKN gemeente It Keningsfjild nu daadwerkelijk door te zetten. We hopen dat ook alle gemeenteleden die de afgelopen weken geen advies hebben uitgebracht zich kunnen vinden in deze fusie.
Van diverse gemeenteleden hebben we aandachtspunten die voor hen een zorgpunt en of belangrijk zijn in het verdere fusieproces, waaronder het op zondag zoveel mogelijk openhouden van beide kerken, het behouden de eigen identiteit van beide gemeentes en de binding tussen leden van beide gemeentes. Ook waren er veel bemoedigende woorden van leden die het fusieproces vol vertrouwen tegemoet zien.

Als streekbestuur gaan we nu met hulp van de beide kerkenraden en natuurlijk ook van al onze gemeenteleden verder met het uitwerken en organiseren van het fusieproces. Binnen de combinatie van 2 gemeenten hebben we nu nog 2 kerkenraden met veel dubbele vergaderingen van ouderlingen diakenen en kerkrentmeesters. Door de fusie kunnen we naar 1 kerkenraad die in eerste instantie gevormd zal worden door samenvoeging van de oorspronkelijke kerkenraden. Hierdoor vermindert het aantal vergaderingen voor onze predikant, kerkelijk werker en kunnen zij meer aandacht aan belangrijker zaken besteden, eigenlijk geld dit voor alle kerkenraadsleden

De streefdatum voor de fusie is 1 januari 2017, en we zullen u via het kerkblad en de website van It Keningsfjild regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van het proces.

We willen iedereen bedanken die hun mening naar voren hebben gebracht en we hopen met elkaar als It Keningsfjild een goede en zegenrijke tijd tegemoet te gaan

HET STREEKBESTUUR:

Streekbestuur2

Staand van links naar rechts: Rolf Feenstra, Jurjen Jagersma, Tjitze Bouma, Hos van der Mark, Bernard Tillema en Gerrit van Dodewaard.
Gehurkt van links naar rechts: Elisabeth Veenstra, ds. Jak Verwaal en Josien Meulenhoff


favicon144Koptekst advertentie

Woensdagavond 22 juni om 20:00 uur organiseren beide gemeentes een vergadering waarin zij hun
leden willen horen in verband met de voorgenomen fusie tot de PKN gemeente Ik Keningsfjild

– Voor gemeenteleden van Hervormd Opsterland Noord vindt deze avond plaats in het
Teehûs te Ureterp, aanvang 20:00 uur
– Voor gemeenteleden van de gereformeerde kerk de Mande vindt deze avond plaats in De
Mande in Bakkeveen, aanvang 20:00 uur

Voorafgaand aan deze vergadering zijn er 2 informatieavonden, waarin de plannen zullen worden
toegelicht. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze beide avonden zijn open voor leden van
beide gemeentes.

  • Woensdag 8 juni om 20:00 uur Informatie avond in de Mande, in Bakkeveen
  • Woensdag 15 juni om 20:00 uur Informatie avond in het Teehûs, in UreterpBent u verhinderd om op deze avonden te komen dan kunt u contact opnemen met de scriba van It Keningsfjild (Scriba@itkeningsfjild.nl) of een van de voorzitters (Tjitze Bouma 0516 541447 of Jurjen Jagersma 06 13863123). Zij geven graag meer informatie over de fusie en stellen uw ideeën en advies op prijs

Al langere tijd is er goed overleg tussen de kerkenraden van Hervormde Gemeente Opsterland Noord te Ureterp, Bakkeveen, Siegerswoude, Frieschepalen en de Gereformeerde kerk De Mande te Bakkeveen. Vanaf 2011, na het vertrek van ds. Gerben Kajim bij De Mande en met het oog op het naderende emeritaat van ds. Margriet Eekels bij Opsterland Noord, hebben beide gemeentes steeds meer toenadering gezocht. Vanaf het najaar van 2011 delen we een pastoraal team en op 1 januari is de Combinatie van gemeenten ‘It Keningsfjild’ opgericht. Deze combinatie is aangesloten bij de Protestantse Kerk van Nederland (PKN) .

In januari 2014 is Ds. Jak Verwaal als predikant verbonden aan beide kerken. Vanaf deze tijd hebben we kunnen ervaren dat er steeds meer zaken samengaan, zoals de samenvoeging van het kerkblad en de gezamenlijke kerkdiensten. Daarnaast zijn er veel zaken die niet direct zichtbaar zijn. Zo wordt er nu druk gewerkt aan het optimaliseren en het actualiseren van de gezamenlijke website. Belangrijk in dit proces is dat zowel De Mande als de St. Piter en het kerkje in Siegerswoude hun eigen identiteit en kleur behouden. De Mande is een kerk van het dorp en wil dat blijven. De verschillen tussen de kerken willen we omzetten in kracht. In het streekbestuur bespreken wij de tips en opmerkingen die zijn verzameld op de gemeenteavonden. Om te borgen dat iedere kerk zijn eigen identiteit behoudt, hebben we elkaar nodig. Maar hoe ga je dit borgen? Om hier antwoord op te kunnen geven heeft het streekbestuur gesproken met Gerrit van den Bosch, gemeenteadviseur Kerkbeheer van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk. Het streven is om in september 2016 te besluiten of de gemeenten van It Keningsfjild in januari 2017 officieel samen als 1 gemeente verder gaan. Voordat deze beslissing wordt genomen, zal het streekbestuur de concrete plannen met de gemeente delen. Nog voor de zomer zullen hiervoor een aantal informatieavonden georganiseerd worden en zal er in de beide gemeentes een gemeentevergadering belegd waarin de plannen voor de verdere samenwerking voorgelegd zullen worden aan de afzonderlijke gemeentes. Natuurlijk is er daarnaast altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met een van de beide voorzitters; Jurjen Jagersma of Tjitze Bouma, als er behoefte is aan meer informatie over de samenwerking en mogelijke fusie.