VAN DE KERKENRAAD

Bericht van de scriba
Het Dagelijks Bestuur heeft vergaderd op 3 oktober. Daar keken we terug op een geslaagde startzondag en hebben we enkele leerpunten genoteerd. Eén daarvan is dat uit reacties is gebleken dat u het leuker vindt om zelf gerechten mee te nemen voor koffie en lunch. Redactieleden van het kerkblad waren aanwezig in onze vergadering om verslag te doen van het reilen en zeilen. Dit krijgt een vervolg! Net zoals dat in de St. Piter in Ureterp het geval is, willen we graag dat ook de kerkdiensten vanuit De Mande in Bakkeveen rechtstreeks te volgen zijn. De kerkrentmeesters lieten tot onze vreugde weten dat zij gaan zorgen voor een geluidsverbinding zodat dit mogelijk wordt. Om met minder papier te kunnen vergaderen, is het nodig dat er in de vergaderruimtes een goede internetverbinding is. We kunnen onze vergaderstukken dan digitaal meenemen en inzien. De kerkrentmeesters gaan ook daarvoor zorgen. Voor slechtziende kerkgangers komen er in de beide kerkgebouwen grootletterliedboeken en de orde van dienst in een groter lettertype. Tot slot zijn in het DB de begrotingen voor het komende jaar van de diaconie en de kerk vastgesteld. Ze staan geagendeerd voor de gemeenteavond op 6 november a.s. De gemeenteavond wordt gehouden in De Mande na de korte vesper die om 19.30 uur begint. De agenda voor de gemeenteavond vindt u hieronder nogmaals:
1| Opening
2 | Vaststellen agenda
3 | Verslag gemeenteavond 13 maart 2019
4 | Financiën
4.1 Begroting 2020 College van Kerkrentmeesters
4.2 Begroting 2020 Diaconie
5 | Beleidsplan 2019-2023 It Keningsfjild
6 | De nieuwe plaatselijke regeling van It Keningsfjild
7| Rondvraag en Afsluiting
Na afloop is er tijd voor napraten onder het genot van een hapje en een drankje. We zien u graag op 6 november.
Met hartelijke groet namens de kerkenraad, Siska Pennink, scriba