Vacatures

Zoeken

U heeft/ jij hebt vast weleens informatie opgezocht of gelezen via de website van It Keningsfjild. Of via de website een kerkdienst gevolgd, met de liturgie erbij.
Om de informatie voorziening actueel te houden zoeken wij informatiebeheerders voor de website.

Elke week plaatsen we bijvoorbeeld de kerkdiensten op de website, maar ook artikelen uit het kerkblad en aankondigingen van activiteiten.
Ingewikkeld? Nee hoor, we vragen alleen (enige) computer- en internetervaring en bieden een ‘interne opleiding’.

Meer informatie bij de scriba  http://scriba@itkeningsfjild.nl. en via website@itkeningsfjild.nl

TAAKOMSCHRIJVING OUDERLINGEN

Naast ouderling kent It Keningsfjild de functie van ouderling-kerkrentmeester. In deze taakomschrijving gaat het over de taken van de ouderling. (De voorzitter en de scriba zijn ouderling, in functie gekozen, deels vrijgesteld van het Ouderlingenberaad.)

Alle ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeesters en diakenen vormen samen met predikant, voorzitter en scriba de kerkenraad. De kerkenraad heeft vier gewone vergaderingen per jaar en eens per jaar in september een bezinningsbijeenkomst. De kerkenraad bepaalt het beleid van de gemeente. De ambtstermijn van de kerkenraadsleden is 4 jaar. Daarna is men herkiesbaar voor een nieuwe periode tot een maximumambtstermijn van 12 jaar.

De ouderlingen en de dominee komen eens per maand bij elkaar in het Ouderlingen­beraad.

Twee ouderlingen uit het Ouderlingenberaad hebben zitting in het Dagelijks Bestuur. Het DB handelt lopende zaken af en neemt beslissingen die het DB daarna voorlegt aan de kerkenraad. Het DB vergadert 9 of 10 keer per jaar.

De wijkouderlingen zijn samen met de predikant verantwoordelijk voor het pastoraat. De contactpersonen staan de wijkouderlingen daarin bij. De contactpersonen bezoeken gemeenteleden die een bezoek nodig hebben bij lief en leed, zij gaan op verjaardags­bezoek bij tachtigplussers, zij brengen dingen rond in de gemeente en onderhouden contact met de ouderlingen.

It Keningsfjild wil minder werken vanuit aanbod en meer vanuit de vraag. Dat betekent dat gemeenteleden kenbaar maken wanneer zij graag een pastoraal bezoek willen hebben. Zij kunnen dat laten weten aan de contactpersoon, de ouderling of de predikant. Gemeente­leden en met name de contactpersonen geven signalen uit de gemeente door aan de predikant en de ouderlingen.

De wijkverdeling staat in de Gemeentegids

In december brengen de contactpersonen kerstattenties rond bij de tachtigplussers en bij degenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De diakenen regelen dit, de ouderlingen zorgen voor input.

De ouderlingen krijgen maandelijks de mutaties in het ledenbestand en de verjaardagen en jubilea. Zij geven die door aan hun contactpersonen en stemmen met de contactpersonen af voor wat betreft bezoek aan jarige tachtigplussers en in verband met jubilea.

Het jaarlijkse dienstenrooster regelt welke twee kerkenraadsleden dienstdoende ambtsdragers zijn in de kerkdienst. Een van de ambtsdragers is ouderling van dienst.

Vastgesteld op 8 januari 2024 in het Ouderlingenberaad

Contactpersonen

Een van de pijlers van gemeente zijn is onderling contact, met elkaar meeleven in goede en slechte tijden. Een belangrijke schakel in de ketting zijn contactpersonen.
Zij bezoeken mensen, gaan op verjaardagsbezoek bij 80plussers, brengen dingen rond en onderhouden zo nodig contact met de ouderlingen.
Wij zijn dan ook op zoek naar mensen die contactpersoon willen worden in Bakkeveen, Siegerswoude of Frieschepalen. U bepaalt zelf voor hoeveel mensen u
contactpersoon wilt zijn, sommigen doen enkele adressen, anderen weer meer. U hoeft niet bevestigd te worden, maar dient wel toe te zeggen geheim te houden wat u in vertrouwen wordt verteld.
Voelt u zich geroepen?

Wilt u zich dan melden bij de scriba?
Het adres staat achterop het kerkblad en op de website bij de contact informatie.

Namens de ouderlingen Tjimkje de Haan