PKN

Beleidsplan 2019-2023

van de Protestantse Gemeente It Keningsfjild
Bakkeveen –Frieschepalen -Siegerswoude -Ureterp
september 2019

Voorwoord
Van groot belang bij het schrijven van een beleidsplan is het besef dat wij hier in It Keningsfjild mogen zaaien in vruchtbare aarde.
Wij zijn dankbaar voor de vruchtbare aarde van het Keningsfjild. Het Keningsfjild is een bont gezelschap van mensen.
Dankbaar zijn we voor de aan ons toevertrouwde materiële middelen.
Ten tijde van de fusie tot It Keningsfjild hebben we onze missie en visie geformuleerd en vastgesteld. Deze vormen de basis voor dit beleidsplan.

Missie
Een zinvol bestaan voor mens en samenleving.

Visie
De protestantse gemeente (PKN) It Keningsfjild wil een gemeenschap van Christenen zijn.

 • De Bijbel is de inspiratie voor onze relaties en betrokkenheid met de wereld waarin wij leven.
 • Wij staan open voor veranderende omstandigheden en inzichten met ruimte en respect voor elkaar.
 • Wij zoeken naar een balans tussen traditionele en eigentijdse activiteiten waarin de elementen vieren, leren en dienen herkenbaar zijn.

Profiel ‘It Keningsfjild’
Per 1 januari 2017 zijn de gemeenten te Ureterp, Bakkeveen, Siegerswoude en Frieschepalen gefuseerd tot ‘It Keningsfjild’.
‘It Keningsfjild’ is aangesloten bij de Protestantse Kerk van Nederland (PKN).
De oude kerk in Ureterp kent een lange geschiedenis die wel 8 eeuwen teruggaat.
Onlangs is deze kerk –de St. Piter –prachtig gerenoveerd.
Het kerkgebouw de Mande van Bakkeveen is in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw eigenhandig door gemeenteleden gebouwd.
Het is een modern gebouw dat ook voor andere doeleinden dan de kerkdienst kan worden gebruikt.

Inleiding
We kijken terug op een jaar waarin we met elkaar op zoek waren naar wat voor ons ‘kerk zijn’ mag zijn. Waarin we op meerdere momenten onszelf en gemeenteleden deze vraag stelden met als doel te kunnen komen tot beleid.
We begonnen met een bezinning als kerkenraad in augustus 2018 op de vraag welk beeld de ideale kerk voor ons weergeeft. Deze vraag hebben we ook met de gemeente besproken tijdens de gemeenteavond en in een anders-dan-andersdienst.
Uit die gesprekken met de gemeente en in de kerkenraad kwam naar voren dat we graag verbinding willen:

 • Met elkaar (na de fusie nog meer integreren)
 • Met de jeugd (hoe betrekken we de jeugd bij de gemeente / bij de kerkdiensten)
 • Met onze dorpen
 • Met de wereld om ons heen.

Beleidsplan
De bezinning van de kerkenraad kreeg een vervolg op 30 augustus 2019.
Om goed vorm en functie te kunnen geven aan een visie is het van belang ook goed naar je omgeving te kijken.
Met welke omgeving hebben we als It Keningsfjild te maken? We hebben te maken met verschillende dorpen en hele verschillende culturen in die dorpen. Belangrijk was de vaststelling dat we ons willen onderscheiden door een alternatief te bieden.
Als omgevingsfactoren noemen we ook het feit dat veel mensen in onze tijd meer individualistisch denken en handelen. Een strakke gebondenheid aan instituties wordt door velen gemeden. Losse projecten, tijdelijke betrokkenheid, ruimte voor zoeken en een eigen individuele inbreng zijn nieuwe vormen van verbinding. Ook vakbonden en verenigingen hebben hiermee te maken. It Keningsfjild wil het toenemende individualisme als een uitdaging zien.
Onze samenleving kenmerkt zich verder door enerzijds eenzaamheid onder de mensen en anderzijds het zoeken naar spiritualiteit en zingeving.Uitgaande van de visie en missie zoals die ten tijde van de fusie tot It Keningsfjildzijn vastgesteld hebben we vanuit alle beelden en ervaringen van het afgelopen jaar met elkaar gezocht naar kernwoorden die weergeven waar wij van zijn. De kernwoorden geven onze hartenwensen weer, het zijn ons kernwaarden. Het is de bedoeling dat we onze kernwaarden uitdragen en dat ze gestalte krijgen in al onze activiteiten. Met de nadruk op krijgen, we gaan eraan werken!
De bewustwording van wat we bedoelen, wat voor ons de betekenis is van de kernwoorden en de vertaling daarvan in alles wat we doen is een proces. Daarbij hoeft niet alles anders te worden, juist niet. De dingen die we doen en waar we trots op zijn kunnen we ook vertalen en toetsen aan deze begrippen.Het afspreken van de kernwaarden en wat ze betekenen levert ook op dat we elkaar aan kunnen spreken en onszelf uit kunnen spreken wanneer we ons niet vinden in dat wat we hebben afgesproken.

Kernwaarden
Dit zien we als de kernwaarden van It Keningsfjild:

Respect

Betrokkenheid en verbondenheid

Creativiteit en openheid

Ruimte en vrijheid

Vervolg
Werkplannen
De kerkenraad nodigt de colleges van ouderlingen, van diakenen en van kerkrentmeesters uit om op basis van dit beleidsplan tot werkplannen te komen. Conform de afspraken in de Plaatselijke Regeling zal de kerkenraad dit beleidsplan elk jaar tegen het licht houden.

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente It Keningsfjild te Bakkeveen, Ureterp, Siegerswoude, Frieschepalen

Inleiding

Deze plaatselijke regeling is gebaseerd op relevante passages uit de kerkorde van de PKN (versie november 2018), model + toelichting die te vinden is op de website van de PKN. In deze regeling is samengevat welke zaken de plaatselijke regeling volgens de kerkorde dient vast te leggen of te concretiseren dan wel toe te snijden op de plaatselijke situatie. Voor alle andere onderwerpen geldt dat de ordinantievoorschriften gevolgd worden.

Inhoud

 1. De samenstelling van de kerkenraad
 2. De verkiezing van ambtsdragers
 3. De werkwijze van de kerkenraad
 4. Besluitvorming
 5. De kerkdiensten
 6. De vermogensrechtelijke aangelegenheden
 7. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling

Bijlage
Ondertekening en vaststelling
Regeling van It Keningsfjild die taken en bevoegdheden van kerkenraad en DB verdeelt

Vaststelling (wijziging)

Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de kerkenraad op 19 maart 2019. De wijzigingen worden voorgelegd aan de gemeenteavond op 6 november 2019. Daarna volgt vaststelling in de kerkenraadsvergadering op 17 december 2019.

§ 1 De samenstelling van de kerkenraad

1.1 Aantal ambtsdragers
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:

Aantal
predikant1
ouderlingen (incl. voorzitter en scriba)9
ouderlingen-kerkrentmeester5
diakenen5
Totaal20

1.2. Vaste adviseurs (keuzemogelijkheid)

Als adviseur kan de kerkelijk werker in de bediening t.b.v. het jeugd-en jongerenwerk deelnemen aan de kerkenraadsvergadering. Zij woont alleen de besprekingen van haar arbeidsveld bij.

§ 1B De samenstelling van het dagelijks bestuur (DB)

1B.1 Aantal ambtsdragers
Het DB bestaat uit de volgende ambtsdragers:

aantal
Moderamen (voorzitter, scriba, predikant)3
predikant (maakt deel uit van het moderamen)(1)
ouderlingen2
ouderlingen-kerkrentmeester2
diakenen2
Totaal9

§ 1C Samenstelling werkgroepen

1C.1 Werkgroepen
De volgende werkgroepen/commissies zijn o.a. ingesteld:

 1. activiteitencommissie De Mande/Skuorre
 2. beamercommissie
 3. culturele commissie St. Piter
 4. duindienstcommissie / interkerkelijke recreatiecommissie
 5. jeugdraad (met kindernevendienst, kinderoppas en jeugd-en tienerclubs)
 6. ledenadministratie
 7. liturgisch bloemschikken
 8. musicalcommissie
 9. preekvoorziening
 10. redactie kerkblad
 11. websitecommissie
 12. werkgroep liturgie
 13. werkgroep organisten

Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de commissies, de contacten tussen kerkenraad en de commissies, de werkwijze van de commissies, de rapportage aan de kerkenraad e.d. zijn per commissie vastgelegd.

§2 De verkiezing van de ambtsdragers

2.1.1 Stemrecht en verkiesbaarheid
De belijdende leden van de gemeente zijn stemgerechtigd en verkiesbaar. Alle geregistreerden van 18 jaar of ouder zijn stemgerechtigd.

StemgerechtigdVerkiesbaar
Doopleden van de gemeente vanaf 18 jaarjaja
Niet-gedoopte kinderenneenee
Gastleden (belijdend)jaja
Gastleden (dooplid) vanaf 18 jaarjaja
Vrienden (belijdend lid van een gemeente binnen PKN)jaja
Vrienden (dooplid van een gemeente binnen PKN vanaf 18 jaar)janee
Overige vrienden, geen lid van een kerkjanee

2.1.2 Regels voor het stemmen
Als er voor een ambt geen aanbevelingen van tien of meer stemgerechtigde leden binnen komen geschiedt de verkiezing door de kerkenraad.
Overigens geschiedt de verkiezing volgens de regels van Ord. 3.6.

2.1.3 Stemmen bij volmacht
Er kan bij volmacht worden gestemd, maar niemand mag meer dan twee gevolmachtigde stemmen uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden kunnen gevolmachtigde stemmen uitbrengen. De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van te voren aan de kerkenraad getoond.

§ 2.2 Verkiezing van ouderlingen en diakenen

2.2.1 Verkiezingsmaand
De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt jaarlijks plaats in april.

2.2.2 Uitnodiging voor aanbevelingen en voor stemmen
De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-2, wordt tenminste 6 weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan. De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste 1 week voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan.

§ 2.3 Verkiezing van predikanten

2.3.1 Verkiezing door de kerkenraad
In afwijking van het bepaalde in Ord. 3-4-5 worden predikanten verkozen door de kerkenraad. De kerkenraad benoemt een hoorcommissie die een afspiegeling is van de gemeente. De hoorcommissie doet een voordracht aan de kerkenraad.

§ 3 De werkwijze van de kerkenraad en het dagelijks bestuur

3.1 Aantal vergaderingen
Het dagelijks bestuur vergadert in de regel 10 maal per jaar. De kerkenraad vergadert in de regel 4 maal per jaar.

3.2 Bijeenroepen van de vergadering
De vergaderingen van de kerkenraad en het dagelijks bestuur worden tenminste 5 dagen van te voren bijeengeroepen door de scriba en/of voorzitter, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda).

3.3 Verslaglegging
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de kerkenraad / het dagelijks bestuur wordt vastgesteld.

3.4 Openbaarmaking besluiten
Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de kerkenraad, worden hetzij schriftelijk in het kerkblad, hetzij door een mondelinge mededeling binnen een redelijke termijn aan de gemeente bekend gemaakt.

3.5 Verkiezing moderamen
De in ord. 4.8.2. genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen vindt plaats in de eerstvolgende kerkenraadsvergadering na de bevestiging van de ambtsdragers genoemd in artikel 2.2.1.

3.6 Plaatsvervangers
In de vergadering genoemd in art. 3.4 worden de plaatsvervangers van de preses en de scriba aangewezen.

3.7 De gemeente kennen in en horen over
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft (o.a. ordinantie 4 art.8 lid 7), dat de kerkenraad de gemeente kent in een bepaalde zaak en haar daarover hoort belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de gemeente, die wordt

 • aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en
 • afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan.

In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil horen.

3.8 Toehoorders
De kerkenraad kan besluiten dat gemeenteleden en andere belangstellenden als toehoorder tot een bepaalde vergadering toegelaten worden.

3.9 Het lopend archief
Het lopend archief van de kerkenraad en het dagelijks bestuur berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van Ord. 11-2-7 sub g.

3.10 Jaargesprekken
De jaargesprekken met de predikant en met de kerkelijk werker worden gehouden door het College van Kerkrentmeesters.

§ 4. Besluitvorming: Ordinantietekst

Ord. 4, art. 5 Besluitvorming

 1. In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk met eenparige stemmen genomen. Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen.
 2. Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel verworpen.
 3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, kan mondeling worden gestemd als niemand van de aanwezige leden tegen mondelinge stemming bezwaar maakt. Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen. Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden. Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot.
 4. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal leden zoals dit voor het kerkelijk lichaam is vastgesteld, met een minimum van drie leden, ter vergadering aanwezig is. Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die vergadering ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering die ten minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet aanwezig is, mits ten minste drie leden aanwezig zijn.
 5. Voor besluitvorming in een vergadering met stemgerechtigde leden van de gemeente zijn de leden 1 tot en met 3 van overeenkomstige toepassing, tenzij in de plaatselijke regeling anders is voorzien.

§ 5 De kerkdiensten

5.1 Plaats en aantal kerkdiensten
De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad vastgesteld rooster gehouden in Bakkeveen en Ureterp

5.2 Beantwoording doopvragen
Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen beantwoorden.

5.3 Deelname aan het avondmaal
Tot de deelname aan het avondmaal worden alle aanwezige kerkgangers toegelaten.

5.4 Andere levensverbintenissen
Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend. Betrokkenen dienen een verzoek daartoe ten minste 8 weken van tevoren in te dienen bij de kerkenraad. Tenminste een van de betrokkenen dient lid van de gemeente te zijn. Na ontvangst van het verzoek voert een afvaardiging van de kerkenraad een gesprek met de betrokkenen. Tenminste 4 weken voorafgaande aan de kerkdienst, waarin de levensverbintenis wordt ingezegend of gezegend, wordt dit bekendgemaakt door middel van een afkondiging in een zondagse kerkdienst en een aankondiging in het kerkblad.

§ 6 De vermogensrechtelijke aangelegenheden -algemeen

6.1 De vermogensrechtelijke aangelegenheden –kerkrentmeesterlijk

6.1.1 Omvang van college van kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 3 leden.

6.1.2 Kerkrentmeesters–niet-ouderling
Van de 3 kerkrentmeesters zijn er minimaal 2 ouderling.

6.1.3 Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester
De verkiezing van de voorzitter, secretaris en penningmeester geschiedt eens per jaar tijdens de eerstvolgende collegevergadering die plaatsvindt na de bevestiging van de ambtsdragers genoemd in artikel 2.2.1.

6.1.4 Plaatsvervangers
In de vergadering, genoemd in art. 6.1.3. , worden de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris aangewezen.

6.1.5 De administratie
Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een administrerend kerkrentmeester=penningmeester aan, die belast wordt met alle financiële zaken van het college. Ter ondersteuning van de penningmeester wijst het college van kerkrentmeesters een administrateur aan die zich met name met het middelenbeheer belast. De administrateur kan de vergaderingen van het college bijwonen en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.

6.1.6 De bevoegdheden van de penningmeester
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met inachtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van € 2.500 per betaling. Betalingen aan of ten behoeve van de eigen predikant mogen tot maximaal €10.000 door de penningmeester worden geaccordeerd. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger.

§ 6.2 De vermogensrechtelijke aangelegenheden -diaconaal

6.2.1 Omvang college van diakenen
Het college van diakenen bestaat uit 6 leden.

6.2.2 Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester
De verkiezing van de voorzitter, secretaris en penningmeester geschiedt eens per jaar tijdens de eerstvolgende collegevergadering die plaatsvindt na de bevestiging van de ambtsdragers genoemd in artikel 2.2.1.

6.2.3 Plaatsvervangers
In de vergadering, genoemd in art. 6.2.2, worden de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris aangewezen.

6.2.4 De administratie
Het college van diakenen wijst een administrateur/penningmeester aan. De administrateur woont de vergaderingen van het college bij en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.

6.2.5 De bevoegdheden van de penningmeester
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met inachtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van € 2500 per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of ontstentenis van de administrateur/penningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger.

§ 6.3 Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken over begroting en jaarrekening
Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad. De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld. De kerkenraad kan ook een gemeentevergadering hierover beleggen.

§ 7 Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling

De plaatselijke regeling is opgesteld conform de ordinantietekst (ord. 4-8-5 en 4-8-9) en wordt vastgesteld door de kerkenraad.
Voordat de kerkenraad dit doet kent hij de gemeenteleden in de inhoud van de regeling en hoort hij hen daarover. Ook voert de kerkenraad voorafgaand overleg met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en de andere taakgroepen.

Ondertekening en vaststelling

Aldus te Bakkeveen vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 17 december 2019

…………………………, preses

…………………………, scriba

Bijlage bij de plaatselijke regeling van It Keningsfjild

Regeling van It Keningsfjild die taken en bevoegdheden van kerkenraad en DB verdeelt

De verdeling van taken en bevoegdheden over enerzijds de kerkenraad en anderzijds het DB en de taakgroepen (commissies) is als volgt.

1. Aan de kerkenraad wordt toevertrouwd:

 1. de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
 2. de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
 3. het nemen van de besluiten als genoemd in artikel 87;
 4. het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
 5. het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen;
 6. het beroepen van de predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande verkiezing;
 7. het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de orde van de kerk is opgedragen aan de kerkenraad;
 8. het vaststellen van de plaatselijke regelingen als bedoeld in artikel 72;

2. Aan het DB wordt toevertrouwd:

 1. het toetsen van het werk van de taakgroepen aan het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan;
 2. de instelling van de taakgroepen en de benoeming van de leden daarvan;
 3. het vaststellen van de instructies van de taakgroepen. Deze kunnen als bijlage worden gevoegd bij deze regeling.
 4. het leiding geven aan de verkiezing van de ouderlingen en de diakenen als bedoeld in ordinantie 36 en de benoeming van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn;
 5. het aanwijzen van de afgevaardigde naar de classicale vergadering;