Nieuwsbrief Classis Fryslân oktober 2019

Belangrijkste punten uit de classicale vergadering (CV) van de classis Fryslân op 16 oktober 2019.
Afvaardiging naar de Generale Synode.
De samenstelling van de afvaardiging naar de Generale Synode is geregeld: die afvaardiging bestaat per 01-01-2020 uit mw. ds. E.J.M. Peersmann (Kollum), ds. G. van Helden (Buitenpost), ouderling mw. W. Kronemeijer (Beetsterzwaag), diaken J.W. Boorsma (Workum) en ouderling-kerkrentmeester H.A.Boersma (Foudgum). Er zijn intussen ook voor alle ambten secundi, vervangers, gevonden.
Consideraties najaar 2019; uitspraak classicale vergadering Fryslân.
Het voorstel dat alle gemeenten tevoren toegestuurd kregen, werd door de vergadering ongewijzigd overgenomen. De classicale vergadering Fryslân stemde dus in met het merendeel van de voorgestelde wijzigingen in ordinantie 3 omdat er door de regelgeving omtrent hulpdiensten en tijdelijke diensten meer duidelijkheid ontstaat en meer ruimte is voor uitwisseling en flexibiliteit. Nadrukkelijk werd ook aangegeven: “ Wel pleiten we voor het behouden van ord. 3-283 en 4; we zien ze liever NIET vervallen. Met de mogelijkheid om over langere tijd een emerituspredikant voor een deel van de week hulpdiensten te laten verrichten is een klein aantal gemeenten juist zeer geholpen. We zijn het met hen die ons op deze consequentie wezen eens, dat met het vervallen van deze artikelen aan gemeenten zonder noodzaak een hulpmogelijkheid wordt ontnomen. We achten daarom ook het laten vervallen van deze artikelen onnodig en onwenselijk. Daarnaast maakt Fryslân bezwaar tegen de nieuwe bepaling, genoemd in Hoofdlijnen 2.2: de 10% heffing voor gemeenten die de diensten van een emeritus afnemen. Het is niet redelijk dat een gemeente die van de diensten van een emerituspredikant gebruik maakt, meebetaalt in de opslag. “
Conceptbeleidsplan en werkplan
In de bespreking van het conceptbeleidsplan werden enkele wensen tot aanpassing geuit. Aan die wensen zal de classispredikant, opsteller van het beleidsplan, voldoen door het beleidsplan op onderdelen te herschrijven. Omdat de wijzigingen niet de kern raken, wordt de beoordeling van de tweede versie aan het Breed Moderamen overgelaten waarna het zonder uitgebreide bespreking door de CV van februari 2020 kan worden vastgesteld. En vervolgens wordt het dus gepubliceerd. Het werkplan werd goedgekeurd na de bepaling dat de volgorde van de genoteerde aandachtspunten niet automatisch ook de volgorde van de acties betekent. Via stemming werd besloten dat de organisatievorm in en voor kleine gemeenten in 2020 het eerste punt van aandacht en actie zal zijn.
Steun voor voortzetting A3-project
De financiële commissie van de classis vroeg de vergadering om instemming voor verlenging van de steun aan het A3-project (activerende aanpak armoede in Fryslân). Omdat het oude FAF (Fries Activiteiten Fonds) nagenoeg leeg is, werd aan de classisvergadering voorgesteld uit het nieuwe diaconale fonds € 15.000,- toe te zeggen aan het A3-project. Zonder enige discussie gingen de aanwezigen akkoord. Mét de Provinsje Fryslân en (R.K.) Fryslân Solidair biedt nu dus ook de PKN in Fryslân de komende jaren weer steun.
Jaarverslag classispredikant
In de bespreking van het jaarverslag van classispredikant ds. Beekman kreeg zijn pleidooi voor de mogelijkheid van een HBO-predikant ruime aandacht. In plaats van de verwarring die er rond opleiding en bevoegdheid van kerkelijk werkers vaak bestaat, alsook het ontbreken van enig classistoezicht bij hun aanstelling, ziet de classispredikant liever een duidelijke en degelijke HBO-opleiding, helderheid in bevoegdheid en een approbatie door de classis (omdat dit nieuwe type predikant dan ook beroepen wordt).
Afleggen van belofte bij een preekconsent
Nieuw in de classisvergadering was het laten afleggen van de belofte die wordt gevraagd wanneer iemand voor het eerst een preekconsent ontvangt. In navolging van wat in andere classes al praktijk is, besloot het Breed Moderamen onlangs ook in Fryslân dat eerste preekconsent aandacht te geven door de belofte in een kerkelijke vergadering af te laten leggen. Zo kwam het dus dat W. Feddema, kerkelijk werker in Hantum aan wie eind september voor het eerst een preekconsent werd verleend, als eerste ten overstaan van de classisvergadering zijn JA-woord liet horen.
JB, oktober 2019