Missie en visie

Missie

Een zinvol bestaan voor mens en samenleving.

Visie

De protestantse gemeente (PKN) It Keningsfjild wil een gemeenschap van Christenen zijn die:

  • De Bijbel gebruikt als inspiratie voor onze relaties en voor betrokkenheid met de wereld waarin wij leven;

  • Open staat voor veranderende omstandigheden en inzichten met ruimte en respect voor elkaar;

  • Zoekt naar een balans tussen traditionele en eigentijdse activiteiten, waarin de elementen vieren, leren en dienen herkenbaar zijn;

  • Vanuit de kernwaarden: respect, betrokkenheid en verbondenheid, creativiteit en openheid, ruimte en vrijheid werkt.

PROFIEL ‘IT KENINGSFJILD’

De combinatie van gemeenten ‘IT KENINGSFJILD’ te Ureterp, Bakkeveen, Siegerswoude en Friesche Palen is sinds 2012 ontstaan. Deze combinatie is aangesloten bij de Protestantse Kerk van Nederland (PKN). De oude kerk te Ureterp kent een lange geschiedenis die wel 8 eeuwen teruggaat. Onlangs is deze kerk – de St. Piter – prachtig gerenoveerd. Het kerkgebouw de Mande van Bakkeveen is in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw eigenhandig door gemeenteleden gebouwd. Het is een modern gebouw dat ook voor andere doeleinden dan de kerkdienst kan worden gebruikt. Het kerkje op het mooie plekje van Siegerswoude ligt precies in het midden tussen Ureterp en Bakkeveen. Het stamt uit de jaren na de oorlog, maar de herinnering aan de oeroude Romaanse kerk is nog levend.

Nu willen de gemeenten van Herv. Opsterland Noord en de geref. kerk de Mande werken aan een gezamenlijke toekomst. Gaandeweg wordt voorlopig gewerkt met de volgende motto: “VERBINDING GEEFT VRIJHEID OM TE LEREN…”
1.De keuze van mensen om zich te verbinden is in onze tijd niet vanzelfsprekend. Toch, wie zich verbindt met andere mensen in een gemeenschap (bijvoorbeeld kerk), staat er niet alleen voor in het leven. Wie zich verbindt, kan bemoediging ontvangen en geven; kan samenwerken, kan uitdagingen aangaan. Maar ook kan je wel eens tegengesproken worden, of niet gelijk krijgen. Eigenlijk is verbinding goed voor een mens, zo geloven we. Daarom nodigen we u uit om de verbinding aan te gaan. Wees welkom…
2.Voor de combinatie ‘IT KENINGSFJILD’ is vrijheid een belangrijk woord. Er zal ruimte zijn voor verschillende opvattingen en geloofsbelevingen. In stijl, sfeer en aanpak wordt openheid en verscheidenheid gezocht. Vrijheid is mogelijk als er een basis van vertrouwen en geloof is. Dit vertrouwen ontstaat – uiteindelijk – door het besef dat God ons zegent met liefde en kracht. Vrijheid voor velen wordt mogelijk waar geweten wordt dat ieder mens een unieke schepping is. Vrijheid is nog altijd omstreden. De meeste mensen op aarde leven zonder vrijheid. Vrijheid is best spannend…
3.Wij zijn niet de eersten die leven. Er is een lange schat aan ervaringen, verhalen, liederen, muziek, opdrachten, geboden, verboden, gewoonten en gebruiken. De bijbel getuigt van die lange traditie van meer dan 5000 jaar. Een geschiedenis van opstaan, soms vallen, en opnieuw beginnen. Het is een geweldigen rijkdom, die we graag delen, uitdelen en doorgeven! Wees welkom om mee te doen… We willen elkaar stimuleren de opdracht van je leven te vinden en te vernieuwen.

STRUCTUUR. De combinatie van gemeenten IT KENINGSFJILD’ heeft een streekbestuur. Dit bestuur wil graag wegen vinden naar de toekomst voor it keningsfjild. Er worden al gezamenlijke diensten georganiseerd en activiteiten gepland. Daarnaast bestaan de bestuursvormen van de samenwerkende tradities nog. Rond de Mande in Bakkeveen en vanuit Opsterland Noord wordt veel voorbereid. Dus zijn er ook nog talloze activiteiten die gebonden zijn aan Ureterp, Bakkeveen, Fr Palen of Siegerswoude.