Paascyclus 2023

Paaszondag

Johannes 20: 15 ‘Waarom huil je’, vroeg Jezus
Waarom huil je?
Maria kan er nog niet toe komen het graf te verlaten..ze huilt…
Herkenbaar toch? Het kan je zomaar overkomen bij het graf van een geliefde dat allerlei herinneringen bovenkomen. En dat het gemis je opeens te veel wordt.
Terwijl Maria huilend voorover buigt in het graf, ziet ze twee engelen. Op hun vraag waarom ze huilt, antwoordt ze dat dat is omdat haar Heer er niet meer is.
Dan ineens is Jezus er maar Maria herkent Hem niet.
Zou dat ons ook niet kunnen overkomen? Dat je zo in beslag genomen wordt door je verdriet dat je Jezus zelf niet meer ziet of hoort?
Maar dan is Hij dichterbij dan wij denken.
De schikking bestaat uit een krans. Op de krans zien we allerlei witte bloemen, een bloeiende tuin.
Nieuw leven
de dood overwonnen
Kleuren, geuren
kringloop
begin zonder eind

Stille Zaterdag

Goede Vrijdag

Johannes 19:26  ‘Vrouw, dat is uw zoon.’
Een nieuwe familiekring
Maria staat daar met haar verdriet tussen al die mensen die hun afkeer laten merken van die middelste kruiseling. Wat zou er door haar heen zijn gegaan, toen zij haar zoon zag lijden en sterven?  Wat zijn voor haar de gevolgen?
Jezus ziet zijn moeder  en heeft aandacht voor haar vragen. Vanaf het kruis worden nieuwe relaties tot stand gebracht. Rond het kruis van Jezus ontstaat een nieuw soort verwantschap in verbondenheid, voorbij familiebanden, omdat we door Hem broers en zussen worden, kinderen van één Vader.
Het gaffelkruis is een kruis met twee schuin naar boven gerichte armen waarlangs de takken klimop is aangebracht. Aan de voet van het kruis liggen stenen.
Ten hemel schreiend
gekruisigde verlosser
brenger van genade
trouw aan ons

Witte Donderdag

Johannes 13: 27  Jezus zei: ‘Doe maar meteen wat je van plan bent’. 
Judas vertrekt
Jezus zei aan tafel dat één van hen, de discipelen, Hem zou uitleveren. Wie dan Here…Jezus heeft niet zomaar Judas zijn ‘werk’ laten doen, Hij heeft met hem gesproken, bijna zonder woorden. vooral met zijn handen en ogen. Het antwoord van Judas is duidelijk: hij loopt de deur uit, letterlijk en figuurlijk het duister in.
Het is uiteindelijk Jezus die hem wegstuurt. Ook in deze nacht voert Hij de regie.
De schikking bestaat uit een krans, als teken van verbondenheid tussen licht en donker, liefde en haat. Tussen de takken zijn  stukjes judaspenning gestoken.
Zonder licht geen donker
zonder liefde geen verraad
30 zilverlingen
Zonde

Zondag 2 april 2023

Matteüs 26: 10 ‘Want de armen zijn altijd bij jullie’

Verschil maken
Soms komen er mensen een diaconaal beroep op je doen die niet alleen geholpen zijn met ‘alleen maar geld’.
Ze zijn geholpen door samen met hen op te trekken, als maatje, als gemeenschap. Dat kost tijd en inzet van mensen maar het maakt wel hét verschil voor iemand.
De schikking vorm een ‘lijn’ van takken met daartussen geurende kruiden zoals lavendel, rozemarijn en eucalyptus. De kruiden verwijzen naar de zalving, de goede geuren. De buxus verwijst naar Palmzondag.
Meditatieve tekst
Kostbare geuren
voor die Ene
is voor iedereen 
het goede doen

5de zondag  40-dagentijd 2023

Johannes 11:19
….en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten
nu hun broer gestorven was.
Leven uit geloofsvertrouwen
Troost beweegt de menigte om naar Bethanië te gaan.
Die beweging is nobel. Toch gebeurt er in het verhaal
iets wat daar volkomen haaks op staat. Jezus komt niet
om te troosten, Hij begint te praten over het leven. Hij
schuift de dood aan de kant en spreekt over tot leven wekken.
Hij kan zo spreken omdat Hijzelf Opstanding is.
De boodschap van Jezus is dat niet het verleden onze
stemming aanvoert, met het geloof in God. ‘Wie in mij
geloofd zal leven, ook als hij sterft’ Het gaat hier om het
leven uit geloofsvertrouwen. Dat je, zelfs bij iedere dood,
toch weer opstaat dankzij dat vertrouwen.
De krans symboliseert het leven, zonder begin en eind.
Tussen de kronkeltakken zien we  gedroogde grassen
die herinneren aan het aardse leven.
De groene grassen en de roze bloemen maken de cirkel leven.
Meditatieve tekst
Cirkel vol
Ogenschijnlijk dode bloemen
zijn levende herinneringen
Liefde voor jou

4de zondag  40-dagentijd 2023

‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mij de ogen geopend heeft.’ (Johannes 9:30)
 
Laten zien
Hoe kan ik mijn niet-gelovige buurvrouwen laten zien hoe belangrijk mijn geloof voor mij is?
Het kan zijn dat je terugschrikt als je een vraag wordt gesteld over God of over Jezus. Maar troost je, je hoeft niet alle antwoorden te hebben om met anderen over Jezus te kunnen praten.
We zien oog gevormd door verschillende takken met een pupil van hyacinten
nagels.
Meditatieve tekst:
Oculi: Open ogen
Zien, kijken, gezien worden
Wie ben jij
Geworden?

3de zondag  40-dagentijd 2023

Johannes 4: 26
Jezus zei tegen haar:”Ik ben het, degene die met u spreekt”.
Kloven
In het Johannesevangelie is de vrouw aan de bron de eerste die mag horen wie Jezus is. Ze is vrouw, een Samaritaanse, een outcast binnen haar gemeenschap.
Het wonderlijke is dat Jezus haar hart en omstandigheden kent. ondanks de religieuze en maatschappelijke kloven die hen scheiden. Zij spreekt over de kloven, Jezus’ woorden over wat hen met elkaar verbindt. Dat het gaat om de geest van de waarheid. God zoekt mensen zonder bedrog die zijn hart zoeken, ongeacht status of afkomst. Geloof ontdekken bij mensen die religieus, geografisch of maatschappelijk mijlenver bij je vandaan staan is één van de meest louterende ontmoetingen die je in dit leven kunt hebben.
Meditatieve tekst
Bronnen 
van inspiratie
Spiegels met gedachten
verbinding voor mij
en jou
We zien een krans van takken en grassen aan de waterkant zodat een vijver beeld ontstaat, De spiegel refereert aan water reflectie.

Biddag voor het gewas 2023

Marcus 6 : 34
Toen Hij uit de boot stapte, zag Hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, want ze waren als schapen zonder herder, en Hij onderwees hen langdurig.
Teveel
Het wordt Jezus in dit verhaal allemaal even teveel: de voortdurende toestroom van mensen en het nieuws dat Johannes wreed vermoord is..Hij wil het liefst even met rust gelaten worden.
Wat doe je al het je allemaal even teveel wordt? Als verdriet en tegenslag je overmannen? Natuurlijk rust, maar ook dit: opnieuw zien wat God door jou heen wil betekenen voor anderen. Jezus’ hart gloeit van medelijden als Hij de menigte ziet. Hij denk aan Zijn roeping als de ware koning van Israël.
Bij Jezus aan tafel het leven en voedsel in overvloed.
Meditatieve Tekst
Boem vol belofte
Liefde voor jou
Gegroeid
Uit  het levende water
 
De takken in de schikking geven ons de suggestie van een boot, in het midden staat een bol met een knop, als teken van liefde voor ons allen.

2de zondag 40-dagentijd 2023

Matteüs 17:3
Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren.
Mozes en Elia
Op de berg worstelt Jezus met de dingen waar Hij als een berg tegenop ziet. In zijn worsteling komen Mozes en Elia Hem een hart onder de riem steken. Beide hebben ze ervaring met een ‘tijd van veertig’. Elia maakte, net als Jezus, een tocht van veertig dagen door de woestijn en Mozes zwierf daar zelfs veertig jaar rond.
Veertig is lang. Te lang eigenlijk. Dan heb je een ander nodig, liefst iemand met
‘woestijn ervaring’.
Wat telt in wat een mens soms doormaakt zijn woestijnervaring.  Of die van een ander, die weet hoe je de woestijn kunt overleven. Aan Gods tafel zit je niet alleen!
Meditatieve tekst
Op de berg
In stilte luisterend, biddend
Drie profeten
Gevonden wijsheid.

1ste zondag 40-dagentijd 2023

Mattheüs 4: 10b
Want er staat geschreven:
Aanbid de Heer uw God, vereer alleen Hem.
De lange weg:
Aan het begin van zijn openbare optreden wordt Jezus meteen geconfronteerd met de macht van het kwaad. Elke keer komt de beproever op Hem af met een snelle oplossing. Maar Jezus dient de duivel niet maar God zijn Vader.
Er is geen snelle greep naar macht mogelijk. Het doel, Gods Rijk, heiligt niet de middelen, de aanbidding van het kwaad. Jezus laat ons zien dat wij niet moeten kiezen voor de ‘snelle oplossing’ voor wat wij nodig zijn. Trouw zijn aan God en aan elkaar is de lange weg.
Meditatieve tekst:
UIt liefde voor jou
Wandelen door de woestijn
Leeftocht
Het vergezicht

Kerst 2022

Lucas 2: 1-7
En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in de gastenverblijf.
 
Niet alleen in de verre voorgeslachten van Jezus ‘rommelt’ het, ook rond zijn eigen geboorte. Maria is al zwanger voordat ze getrouwd is, en niet van haar verloofde. De Heilige Geest had Jezus laten groeien. Dan moet ze hoogzwanger op reis van Nazareth naar Bethlehem en komen ze in een stal terecht. In die ontredderde situatie bevalt ze van haar eerste kind. Ze hoort nóg het bericht van de engel dat de Zoon van God in haar leven zou komen. Die blijde boodschap belandt van haar verstand in haar hart, raakt haar leven.
 
Meditatieve tekst:
Stralend licht
de nieuwe dag begint
met sterren in de nacht.

Vierde Advent 2022

Genesis 38: 26

Juda herkende ze en zei: ‘Niet zij is schuldig, maar ik, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela tot vrouw gegeven’.
 
In kerstreclames schitteren veel gasten om overvloedige tafels. Kerst staat dan voor ‘het goede leven’.
Maar wat als je niemand hebt om je leven mee te delen? Als het huilen je nader staat dan het lachen?
De bijbel laat ons zijn dat Jezus naar de wereld kwam om dichtbij mensen in ellende te zijn. Dat laat ook het familiedrama van Tamar zien. Haar schoonvader komt zijn beloften niet na waardoor ze, naast haar rouw, ook nog in hopeloze eenzaamheid wegzakt. Wanneer ze door een list zwanger raakt schaamt Juda zich voor haar ellende. Jezus verbindt zich met haar als de Immanuel, God met ons. Dat is Kerst.
In de schikking zien we pluizige riet: dit hangt als een sluier langs de rand. De roze peperbes staat symbool voor de pijn van Tamar, welke werd verzacht toen ze zwanger werd, het licht brak voor haar pijn heen.
Meditatieve tekst
Verstopt achter de sluier
van gekoesterde herinneringen 
komt ruimt
voor nieuw leven.

Derde Advent 2022

Jozua 6: 25a
Maar de hoer Rachab werd door Jozua gespaard,
samen met haar hele familie.
 
Dat klinkt niet positief, ‘de hoer Rachab’. Door dat werk bevindt ze zich aan de rand van Jericho’s samenleving. Ze hoort van de verhalen over de God van Israël, de mannen van Jericho zijn bang…Maar bij haar ontstaat er door die verhalen een verlangen naar een nieuw leven: naar vergeving en bevrijding. Vanuit die hoop helpt ze spionnen via een rood koord de stad uit. Ze smeekt hierbij wel dat zij in ruil hiervoor haar en haar familie zullen sparen. En zo wordt ook zij deel van die lijn van vrouwen die naar Jezus, de Redder, leidt.
In de schikking zijn we malusappeltjes en rode bessen,symbool voor het rode

koord dat Rachab uit haar raam hing.

Meditatieve tekst
Verbonden met het rode koord,
vruchten van liefde
te vinden in vrijheid.

 

Tweede Advent 2022

Ruth 4 : 15
Je schoondochter, die je meer liefhad dan duizend zonen, heeft hem gebaard.
Over buitenstaanders zijn we meestal politiek correct, maar misschien wens je jezelf of je kind in je hart liever uit je eigen groep toe. Wilde Naomi misschien daarom liever dat Ruth terug ging naar haar eigen land?
Maar Ruth haar geloof in de God van Israël zit diep ze blijft trouw aan Naomi. Dan blijkt ze met haar liefde meer waard dan duizend zonen. Zo geeft God een plaats aan Ruth in Zijn familie.
In de schikking zien we korenaren, Ruth komt terecht in het broodhuis Bethlehem.
De Pinusnaalden, van de pijnboom, geven het verdriet van Ruth en Naomi weer.

Eerste Advent 2022

De lezingen in de Adventstijd sluiten aan bij het jaarthema ‘Aan tafel”
De tafel waaraan iedereen wordt uitgenodigd, mee mag doen, het leven vieren met alle ups en downs en waar God aanwezig is. De lezingen gaan over een vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus:

Bathseba, Ruth, Rachab en Tamar.  Vrouwen met een bijzonder moeilijke achtergrond. Bij hen staan we de komende zondagen stil.
Bijbeltekst 2 Samuël 11: 26
De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld, en ze treurde om haar echtgenoot.
We weten dat deze vrouw Batseba heet, maar in de bijbeltekst is ze een vrouw zonder naam. Ze is erg knap en krijgt daardoor te maken met misbruik, moord en plotseling leed. Een pijnlijk herkenbaar verhaal. # MeToo. Toch geeft God haar leven een nieuwe wending en maakt haar voor Hem van betekenis. Hoe hoopvol is dat!
In de schikking van vandaag:
we zien paars, de kleur van de rouw. Batseba verloor haar man.
Het geel geeft de koninklijke kleur weer. Koning David nam Batseba tot zijn vrouw.
Jong is zij, mooi
in paarse rouw, 
aan de koninklijke tafel.