Klokkenstoel begraafplaats Siegerswoude

Deel 1

Na de o.i. geslaagde uitbreiding van de begraafplaats, is sinds 2013 het college van kerkrentmeesters bezig te onderzoeken of er op de begraafplaats van Siegerswoude een nieuwe klokkenstoel geplaatst kan worden. Er heeft immers, volgens een oude prent uit 1722, op het oude kerkhof, bij de kerk, een klokkenstoel gestaan.  Voorwaarde voor het plaatsen van een nieuwe klokkenstoel was/is dat de beide dorpen, Siegerswoude en Frieschepalen, een substantiële bijdrage zouden leveren om zo aan te geven dat zij achter dit plan staan. Het eerste plan, een klokkenstoel van het z.g. Opsterland-type, was (te) duur en de beide dorpen zagen geen kans het gevraagde bedrag bij-elkaar te krijgen. Er werd verder gezocht naar een goedkopere oplossing en die werd gevonden door 1) de –(goedkopere) klokkenstoel van Bakkeveen als voorbeeld te nemen, en 2) ROC De Friese Poort de stoel te laten bouwen als leer-werk project. Studenten van de school hebben  in 2016 de klokkenstoel van Bakkeveen reeds opgemeten en er bouwtekeningen van gemaakt. De door ROC Friese Poort opgestelde kostenraming sluit op een bedrag van 15.000,00 euro, ongeveer 50 % goedkoper dan de eerste variant. Het college van kerkrentmeesters is bereid 10.000,00 euro te investeren in dit project. Als vertegenwoordiger van beide dorpen en belanghebbende bij een goed geoutilleerde begraafplaats, is Uitvaartvereniging Siegerswoude-Frieschepalen bereid gevonden 5.000,00 euro bij te dragen, waarmee de financiering rond was. De planvoorbereiding is hiermee de uitvoeringsfase ingegaan. De eerste werkbesprekingen zijn geweest. De Friese Poort vraagt de bouwvergunning aan en heeft Bouwbedrijf Van der Veer uit Bakkeveen ingeschakeld als (gecertificeerd) leerbedrijf. Dit bedrijf heeft in 1997 ook de klokkenstoel van Bakkeveen geheel vernieuwd. Voor advies en aankoop van de klok is “Adviseur luidklokken en torenuurwerken Jaap Pompstra” ingeschakeld. Inmiddels is een offerte voor een geheel nieuwe bronzen klok ontvangen van “Klokken- en Kunstgieterij Reiderland”. Zoals het zich nu laat aanzien kan het vergunningentraject voor de zomervakantie worden afgerond. Na de zomervakantie worden in de werkplaats van de Friese Poort, door verschillende studenten van niveau 2-3, de constructieonderdelen gemaakt. Wellicht worden hierbij, door een uitwisselingsprogramma, ook Noorse studenten ingeschakeld. De verwachting is dat de daadwerkelijke bouw in het voorjaar van 2018 kan plaatsvinden.

Deel 2

In het maartnummer hebben wij u geïnformeerd over de plannen om een klokkenstoel op de begraafplaats van Siegerswoude te realiseren en de vorderingen tot dan. Ik kan u meedelen dat na het nodige rekenwerk en aanpassing van het tekenwerk de omgevingsvergunning is aangevraagd en na enig heen en weer geschrijf per 15 augustus jl. door de gemeente is verleend. Er kan nu daadwerkelijk met de bouw worden begonnen.
Nu niet allemaal direct naar de begraafplaats gesneld om te kijken hoever het met de bouw staat, want zo werkt het deze keer niet.
Zoals eerder gemeld wordt de stoel, een kopie van de klokkenstoel van Bakkeveen, door ROC De Friese Poort in Drachten onder toezicht van Veerbouw uit Bakkeveen gebouwd. Dit houdt in dat er met ingang van het nieuwe leerjaar een aantal studenten geselecteerd wordt die eerst het benodigde hout moeten bestellen en daarna alle onderdelen van de stoel, precies oSiegerswoudep maat, als een soort van bouwpakket, moeten gaan maken. In oktober horen we hoeveel tijd zij daarvoor denken nodig te hebben. Als dat allemaal klaar is, en dat kan best tot na de winter duren, wordt de fundering gestort en wordt de stoel in twee dagen opgebouwd. We gaan het allemaal meemaken. Inmiddels is ook de nieuwe, nog te gieten, bronzen klok besteld. Koart sein: “Wy kinne/binne no echt los”

Deel 3

Mede dankzij een substantiële bijdrage in de kosten door Uitvaartvereniging Siegerswoude-Frieschepalen krijgt de begraafplaats in Siegerswoude een klokkenstoel. De klokkenstoel wordt als leerwerkproject gerealiseerd door studenten van ROC Friese Poort te Drachten onder begeleiding van Leerbedrijf Veerbouw uit Bakkeveen.

Deel 4

Alweer dik 2 jaar geleden heb ik gemeld dat we los konden met het plaatsen van een klokkenstoel op de begraafplaats van Siegerswoude. Met een understatement kan ik melden dat de bouw en de levering van de klok nogal wat voeten in de aarde heeft gehad. Maar nu is hij dan klaar, op wat puntjes op de i na. En wat belangrijk is; direct ook al gebruikt bij een begrafenis. En dat was de bedoeling!
Niemand van de nu levenden kan uit eigen ervaring of uit overlevering melden dat hij/zij ooit het geluid van een klok op het Siegerswoudster kerkhof heeft gehoord.
Alleen een oude prent uit 1722 heeft ons op het spoor van een verdwenen klokkenstoel gezet.
Zoals bekend is de stoel een kopie van die van Bakkeveen en gemaakt door studenten van ROC De Friese Poort. We hadden, achteraf gezien, een gemakkelijker ontwerp kunnen kiezen, want de verbindingen van de staanders zijn niet haaks en waren daardoor een extra moeilijkheidsgraad voor de studenten (en docenten). Maar het is geslaagd, hij staat er!
Voor de klok hadden we Klokken- en Kunstgieterij Reiderland ingeschakeld, een éénmans-bedrijf uit Finsterwolde. Vanwege zijn deskundigheid “smoart hy yn it wurk” en heeft daardoor zijn planning niet altijd even goed op orde. Hoe dan ook, op 9 mei jl. is de klok in de stoel gehangen en uitgebreid door aanwezigen ingeluid. Dat moet veel Sigerswâldsters wel zijn opgevallen denk ik.
Omdat de stoel op het kerkhof staat waar eeuwenlang een kerkje heeft gestaan dat gewijd was aan Sint Jacobus (de meerdere), hebben we de klok versieringen en tekst meegegeven die hieraan herinneren. Aan de ene kant van de luidrichting is Sint Jacobus afgebeeld en aan de andere kant een Jacobsschelp. Verder zijn er nog randversieringen van klaverblaadjes aangebracht en heeft de klok een z.g. gevlochten kroon.
De tekst op de klok luidt als volgt: “JABIK IS MYN NAMME. IK ROP DE LIBBENEN EN ROU OM DY’T TREURJE. IK BIN GETTEN FOAR SIGERWALD TROCH SIMON LAUDY MMXX.”
Het project is klaar. Siegerswoude heeft er een monument bij.
Uitvaartvereniging Siegerswoude-Frieschepalen en Protestantse gemeente It Keningsfjild hebben dit financieel mogelijk gemaakt. Op enig moment hopen we deze JABIKS-STOEL nog officieel in te luiden. U hoort nog van ons.

Namens het college van kerkrentmeesters, Gerke de Vries