Gesprekskring

In het seizoen van september tot en met maart komt eens in de maand op dinsdag de gesprekskring bij elkaar. De gesprekskring wil graag de openheid en de ruimte bieden om wat dieper op vragen in te gaan. De vragen kunnen alle kanten opgaan. Meestal wordt een boek gekozen om toch enige richting te geven aan de gesprekken. In 2017-18 werd het boek “Van huis uit protestant” gelezen. In 2018-2019 werd met het boek “Niet in Gods Naam: een pleidooi tegen religieus extremisme en religieus geweld” (J. Sacks) een begin gemaakt.

De avond duurt van 19.45 tot 21.30 uur.

Gesprekskring 2023 – 2024

Evenals voorgaande jaren is er weer een gespreksgroep. Verschil is dat ds. Aafke Nicolai nu ook zal meewerken.
De eerste avonden zullen nog worden besteed aan het boekje dat vorig seizoen ook werd gebruikt: ‘Waar gaat dit over’, geschreven door Albert Althuis.
Daarna komt een boek aan de orde dat wij met ds. Nicolai en met elkaar nog kunnen bepalen. De avonden worden gehouden in De Mande in Bakkeveen.
De volgende (dinsdagavonden) staan gepland:
24 oktober, 14 november, 19 december, 16 januari, 13 februari en 12 maart.
Aanvang: 20.00 uur, inloop met koffie vanaf 19.45 uur.

Aanmelden kan bij:
Wiebe Veenstra:         veenstra.paulusma@gmail.com  of
Henk Boersma:          henkboersma@home.nl

Impressie boekbespreking ‘Wijs van hart’

Getriggerd door deze bijzondere titel las ik dit boek van Doede Wiersma tijdens de winter van 2020/2021 met de avondklok. Het boek gaf stof tot nadenken. En om over na te praten. Toen ik de uitnodiging van ‘onze’ boekenclub las, heb ik me dan ook meteen aangemeld. De groep bestaat uit ruim 10 personen die graag met elkaar van gedachten wisselen. Enkelen kende ik nog niet, dus ook een verrijking in het kerkzijn. We hebben dit boek in vier avonden besproken. Wat door de lockdowns een hele winter in beslag nam. Nu op zoek naar een nieuw boek voor volgend seizoen!

Het mensbeeld van Bonhoeffer

‘Ik geloof dat de Bijbel het antwoord is op al onze vragen.
Ik wil de Bijbel op geen onderdeel prijsgeven.
Buiten de Bijbel stuit ik op de goddelijke dubbelganger van mijzelf.’

Ds. Doede Wiersma is geïnspireerd door de inzichten van Dietrich Bonhoeffer. Deze Duitse theoloog, predikant, schrijver, dichter en verzetsstrijder leefde van 1906 tot 1945. Vanaf het begin heeft Bonhoeffer zich verzet tegen de nazi-ideologie. Hij stond tegenover Hitler zoals Mozes tegenover de farao. In 1943 wordt hij gevangen gezet en in 1945 gedood op persoonlijk bevel van Hitler.
Om te ontkomen aan een oproep voor het nazi-leger vluchtte Bonhoeffer in 1939 naar Amerika. Daar speelde zijn geweten op en vertrok weer naar Duitsland, waarna zijn innerlijke worsteling over is. Hierdoor denkt hij diep na over de functie van het geweten. Hij zegt dat het geweten van nature op het eigenbelang gericht is. Daarom is het nodig om het geweten te vormen. Dat is de glorieuze taak van de verkondiging van de kerk. Mozes probeerde er onder uit te komen. Maar als hij de stem van het geweten, de stem van God, volgen wil, dan moet hij eerst de Paasmaaltijd houden. Zo moest Jezus eerst het lijden van Goede Vrijdag doorstaan waarna de opstanding van Pasen volgt.

Interesse?
Heb je een boek dat je graag met meer mensen wilt bespreken?
Meld je dan aan bij de organisatoren:
– Henk Boersma, tel. 0512-302631 of
– Wiebe Veenstra, tel. 0512-303647

Met dank voor de inspirerende organisatie!