Fryske Tsjinsten

Se besteane al hiel lang
Ds Elsinga wie in fryske frou en se preke sa nou en dan frysk
We ha no de ofspraak om der foar te soargjen dat der 5 fryske tsjinsten binne yn it jier
Ferskate dumnys ha hjir frysk preke
Ds Brouwer Ds Nieboer
Ds Margriet Eekels Makke har de fryske taal sa eigen dat se sa nou en dan yn it frysk preke
De leste jierren preekje hjir faak
Ds Visbeek en  Ds de Boer Bergsma
It is dus al in alde tradysje wer t we hiel wiis mei binne

De fryske  tsjinsten halde we of yn Sigerswald of yn Oerterp yn de Sint Piter
Yn us tsjerke bled meitsje we we disse  tsjinsten bekend