Diaconie

Collecteafkondigingen

Zondag 5 mei: Collecte Kerk in Actie – Noodhulp

Oekraïne – Steun voor inwoners en ontheemden

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop.
Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen – zoals in de frontlinie van Kharkiv – een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.

Donderdag 9 mei: Het Lichtpunt

Hun visie:

Lichtpunt is gebaseerd op christelijke waarden met een sterke christelijke identiteit. Geloof, hoop en liefde zijn centrale waarden van waaruit we onze kwetsbare medemens ten dienste willen zijn, vanuit de opvang maar ook tijdens ontmoeting. Wij zien Mensen als waardevol en dat we zorg mogen dragen voor elkaar. Dit komt tot uiting wanneer wij onze verantwoordelijkheid nemen in het zorg dragen voor elkaar en de wereld om ons heen. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen gaven en talenten.

Het bieden van een warme en veilige setting aan mensen in nood en daarbij actief meedenken om het eigen leven weer op de rails te krijgen is één van de pijlers. Wij willen graag volgens de Bijbelse richtlijnen leven en dit komt tot uiting in hoe wij met elkaar omgaan.

Zondag 12 mei: Collecte Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat

Nederland – Kerk-zijn voor en met elkaar

Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving, zoals bijvoorbeeld De Sleutel in Apeldoorn doet.

Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat hen bezighoudt en zich te ontwikkelen.
In De Sleutel is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop. Zo ontstaan er gemeenschappen waarin mensen ertoe doen en er zijn voor elkaar.

Zondag 19 mei: Pinkstercollecte Kerk in Actie – Zending

Bangladesh – Gemeenteopbouw voor dorpskerken

In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeente-opbouw. Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenteleden groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.

Zondag 26 mei: Collecte Protestantse Kerk – Missionair Werk

Nederland – Online platform voor zinzoekers

Op social media, waar jongeren veel tijd aan besteden, is maar weinig zichtbaar van God. Met interessante en inspirerende video’s, christelijke rolmodellen en vriendschappen laat bijvoorbeeld Move Community op social media zien wat het betekent om te geloven in God. Hoe meer jongeren in hun social media gebruik meekrijgen van wie God is in deze wereld, hoe belangrijker het geloof voor hen wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt organisaties zoals Move Community die geloof en jongeren met elkaar verbindt.

——————————————————————

Vanuit de ZWO-groep

 

In de ZWO dienst van 3 maart 2024 stond Stichting SKK, Steun Kansarmen in Kameroen, centraal. De kerk was versierd met mooie spullen uit Kameroen. Er werd een diavoorstelling gepresenteerd waarin het werk van SSK werd verteld.
De collecte bracht € 300,- op. Een mooi bedrag waar men veel mee kan doen!

De volgende ZWO dienst wordt gehouden op 27 oktober. In deze dienst staat Stichting Beletu in Ethiopië centraal.

Aan het eind van de dienst werd de zegen van de Regenboog uitgesproken. Deze zegen staat hieronder afgedrukt:

De zegen van de regenboog

Ik zegen je met rood van de passie waardoor je voelt dat bloed door je aderen stroomt, dat je leeft!

Ik zegen je met oranje van de ondergaande zon, waarin jij je kan hullen als een deken van troost.

Ik zegen je met geel van narcissen, zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood.

Ik zegen je met groen van het gras, zodat je weet dat er grond onder je voeten is, een weg om te gaan.

Ik zegen je met blauw van water om af te spoelen wat mis gaat en waar je op stuk loopt in het leven.

Ik zegen je met paars, dat als een mantel van waardigheid om je heen geslagen ligt.

Ik zegen je met Gods licht, waarin alle kleuren samensmelten en wij thuiskomen in wie we zijn.

Amen

 

VANUIT DE ZWO-GROEP

Zondag 3 maart 2024, aandacht voor projecten voor jonge  alleenstaande moeders in Kameroen.

In Kameroen leven generaties, (godsdienstige) groeperingen en seksen op gespannen voet met elkaar. Vrouwen hebben daarbij vaak een zwakke positie. Een groot probleem vormt de situatie van jonge alleenstaande moeders. Vaak voor hun zestiende verjaardag hebben deze meisjes al een kind. De meesten hebben alleen de basisschool afgerond of zijn laag opgeleid (mavo niveau) en hebben veelal geen werk. Deze achterstandspositie maakt deze jonge vrouwen kwetsbaar en afhankelijk. Zij kunnen daardoor gemakkelijk in de prostitutie belanden. Het is daarom hard nodig, dat zij een vak leren en zelf gaan ondernemen.
Vision de Femmes is een organisatie in Kameroen die jonge alleenstaande moeders vorming biedt met projecten ‘secretaresse-opleiding’, ‘naaiatelier’, ‘kippenhouderij’ en ‘internetcafé’. De Nederlandse Stichting Steun Kansarmen in Kameroen (SSKK) steunt “Vision de Femmes”.

In de afgelopen jaren zijn door de organisatie ‘Vision de Femmes’ in Kameroen al veel jonge alleenstaande moeders tot secretaresse opgeleid. Een aantal van hen heeft daardoor werk gevonden. Dat geeft de jonge moeders meer moed en vertrouwen.

Voor andere jonge alleenstaande moeders lijkt klein ondernemerschap meer voor de hand te liggen. Vandaaruit is het idee ontstaan om die vrouwen in een nieuw project een praktijkopleiding aan te bieden in het houden van kippen.

Het houden van kippen kan deze alleenstaande jonge moeders helpen om beter in hun bestaan te voorzien.

Ze lopen stage bij de kleinschalige kippenhouderij van ‘Vision de Femmes’ en krijgen daarna een paar kuikens mee om die zelf te houden en er ervaring mee op te doen.

DONEREN:

Elke gift voor projecten van de stichting SSKK is van harte welkom op bankrekeningnummer NL92 RABO 0340 8130 40 van de St. Steun Kansarmen in Kameroen met de vermelding van het betreffende project (‘secretaresse-opleiding’; ‘naaiatelier’; ‘kippenhouderij’; ‘internetcafé’)

Giften zijn aftrekbaar voor de belasting.
Stichting Steun Kansarmen in Kameroen

p/a dhr. A. Buizer       Informatie projecten: www.kameroen.net/

Inlichtingen: Corrie van Eijk, cveijk@hetnet.nl

De Welle 48

8939 AT Leeuwarden

Vanuit de ZWO-groep

   Vastenkalender 2024

De ZWO-commissie heeft een vastenkalender samengesteld voor 2024. Het project van Reinilde en Miheso Eppinga, Kipepeo in Kenia, krijgt de opbrengst van de verkoop van deze kalender. Hierover staat een stukje in de kalender.

De kalender start op Aswoensdag 14 februari en gaat door tot 2de paasdag 1 april. Bij iedere dag in deze vastentijd is er een tekst of gedicht.
Anja Groen heeft de kalender weer klaargemaakt voor de drukker.

De kalender kan op 4 en 11 februari worden gekocht in de kerk. De kosten zijn € 3,- per stuk.
De kalender kan ook gekocht worden bij de mensen van de ZWO groep:

Ria Dokter                              Souwe 56       Ureterp            tel. 0512-302587
Maaike van der Schaaf          Fazant 5         Ureterp                  0512-302638
Jetske van der Beek              Harspit 14       Ureterp                  06-37386220
Aly Kuiphof                             Binnenwei 41  Siegerswoude      0512-301889

Collecteafkondigingen

Zondag 4 februari-Heilig avondmaal
De collecte is deze zondag bestemd voor de Friese Rijders. Als kerk gaan we de Rijders helpen om de 100.000 bananendozen te vullen en de gewenste 2 miljoen euro in een half jaar tijd bij elkaar te sparen. De actuele stand is te vinden op www.frieserijders.nl

Zondag 11 februari – Collecte Kerk in Actie – Noodhulp Griekenland – Opvang voor gestrande vluchtelingen
Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht.
Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden deze mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd.
Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.

Zondag 18 februari – Veertigdagentijdcollecte Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat
Nederland – Omzien naar gevangenen
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

Zondag 25 februari – Veertigdagentijdcollecte Protestantse Kerk – Missionair Werk
Nederland – De kliederkerk is er voor iedereen
In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa’s en oma’s de betekenis van Bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken samen. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen Bijbelverhalen kunnen ontdekken, vieren en eten.

Oekraïne Voedselactie Bakkeveen
Op 9 en 10 Februari 2024 wordt een Oekraïne Voedselactie gehouden bij de Poiesz supermarkt in Bakkeveen. Een actie opgezet voor de Friese rijders om voedsel en geld in te zamelen voor de burgers en hulpbehoevenden in de frontlinie in Oekraïne.
Samen met de 3 noordelijke provincies willen we 100.000 bananendozen voedsel naar Oekraïne brengen!
Van het ingezamelde voedsel worden pakketten samengesteld, bestemd voor kwetsbare mensen in deze frontlinie.
Het ontvangen van een voedselpakket is voor hen een enorme bemoediging. De pakketten maken onderdeel uit van de lokale zorg die aan deze mensen wordt geboden.  Via een unieke lijn van 450 chaplains van het leger worden de spullen gebracht op plekken waar dat het meest nodig is!

Ook binnen It Keningsfjild houden we, nog steeds, deze actie en kunt u spullen van de paklijst (genoemd in de folder die bij de uitgang ligt) meebrengen naar één van de beide kerken, of een gift overmaken: Stichting Unite in Christ. o.v.v. Friese Rijders IBAN: NL92 RABO 0140 2913 42

Deze actie wordt door de diaconie van harte aanbevolen en loopt in de kerk door t/m april.
Helpt u mee? Voor meer informatie:  www.frieserijders.nl

Armoedebeleid kerken

Najaar 2022 werd steeds meer duidelijk dat de sterk gestegen prijzen van energie, en als gevolg daarvan van levensonderhoud, voor steeds meer mensen een zware last werden.

Als diaconie voelden wij ons verantwoordelijk om te proberen om gezinnen en alleenstaanden die hierdoor getroffen werden bij te staan voor zover het mogelijk was. Wij wilden de hulp ook graag breder verlenen dan alleen binnen onze eigen kerkelijke gemeente. We hebben daarom contact gelegd met de diaconieën van de Ontmoetingskerk en De Levensbron in Ureterp. Zij reageerden positief.
Na overleg tussen diakenen van de drie kerken is besloten om diegenen die daarvoor in aanmerking kwamen een pakket met schoonmaakmiddelen en een tegoedbon van de Poiesz van € 50,00 te schenken.

De drie diaconieën hebben hiervoor per kerk € 250,00 bijgedragen. Uiteindelijk zijn eind december op ongeveer 30 adressen een pakket en een bon bezorgd. Het bleek wel lastig om de adressen te achterhalen omdat niemand graag met zijn of haar armoede te koop loopt. Maar het is toch gelukt om een groep mensen te helpen. De drie diaconieën hebben hierin op een goede en plezierige manier samengewerkt. Er is afgesproken om zodra er zich weer iets voordoet waarin wij gezamenlijk kunnen optreden dat te doen. De contacten zijn er nu en dat is heel belangrijk. Wel was er naderhand de opmerking dat de ondersteuning wel voor het grootste deel in Ureterp is gegeven. Die opmerking hebben wij ter harte genomen. Mocht er nog eens zo’n actie nodig zijn dan zullen ook de andere bij It Keningsfjild aangesloten dorpen er meer bij worden betrokken.

Sjoerdtsje Veenstra

Vanuit de ZWO-GROEP

Zondag 5 maart ZWO dienst.

Het thema voor deze dienst is “Licht voor alle Volken “
Deze zondag zal er aandacht worden geschonken aan de school Kipepeo in Kenia.
De school is in 2014 opgestart door Reinilde en Miheso in Nakuru

(Kenia ) met 20 kinderen. Het woonhuis en later het naast gelegen gebouw zijn als leslokalen ingericht. Deze is snel uitgegroeid naar nu 250 leerlingen onder het motto: “betaalbaar onderwijs voor iedereen”.  Inmiddels zijn er dan ook al 3 dubbele leslokalen bijgebouwd. In deze dienst zal met een presentatie toegelicht worden waar de giften van het Keningsfjild aan worden besteed. Met name naar de kinderen met een handicap, die op deze school toegelaten worden.

Er zijn na afloop van de dienst handgemaakte tassen te koop waarvan de opbrengst gaat naar het speciale onderwijs op de Kipepeo school. 

De ZWO-groep heeft ook dit jaar weer een 40-dagenkalender samengesteld.
Deze kalender is op zondag 12 en 19 februari voor 3 euro te koop in de hal van de kerk.
De opbrengst is bestemd voor het werk van de Stichting Steun Kansarmen in Kameroen.
De kalender is ook verkrijgbaar bij Marco Veenstra, Blauhûs 39 in Bakkeveen en bij Maaike van der Schaaf, Fazant 5 in Ureterp.

Hennie Dillingh heeft besloten haar vrijwilligerswerk voor het ziekenhuis in Kenia te beëindigen. Zij heeft er jarenlang voor gezorgd dat onze giften en donaties een goede bestemming hebben gekregen.

Ook de gehaakte en gebreide mutsjes hebben vele moeders daar blij gemaakt.
Namens ons allen heel veel dank Hennie voor je inzet en betrokkenheid.
U kunt mutsjes en sokjes blijven haken en breien, want de moeders van de pasgeboren baby’s in Uganda zijn hier erg blij mee.
De stichting Grannies2GranniesFriesland zorgt ervoor dat ze een goede bestemming krijgen.

Namens de ZWO groep, Maaike van der Schaaf

ZWO Ziekenhuis Ghana Presentatie 8 maart 2020

Kipepeo school bouwt verder

Afgelopen juli aan het einde van het schooljaar vierde Kipepeo School haar vijfjarig bestaan met kinderen en families tijdens een dankdienst. Een tijd om stil te staan bij hoe alles begon en vooruit te kijken naar groei in de komende vijf jaar. Een dag om dankbaar te zijn voor de vele mensen in Kenia als ook op andere plaatsen in de wereld die hebben bijgedragen door het delen van hun tijd, energie, fondsen, ideeën en geloof in deze visie. Wat begon in een kamer in een huis met een hand vol kinderen, is nu een school met meer dan 140 kinderen die niet meer in de huidige gebouwen passen. Door van de veranda met tentmateriaal een extra klaslokaal te maken kunnen we de tijd overbruggen tot nieuwe klaslokalen klaar zijn om gebruikt te worden. Tijdens de viering in juli hebben we de eerste steen op de fundering gelegd waarna nu een tijd is aangebroken van manieren vinden om deze vier lokalen en toiletten af te bouwen.

Kipepeo School is een internationale Montessori school in Nakuru, Kenia, die open staat voor alle kinderen tussen de 1 en 12 jaar oud en een antwoord biedt op de groeiende vraag naar betaalbaar kwaliteitsonderwijs. In Nakuru zijn er weinig scholen waar kinderen met een extra leerbehoefte geaccepteerd en gesteund worden waardoor veel kinderen niet naar school gaan. Op dit moment hebben we 36 kinderen met een extra leerbehoefte. Kinderen met bijvoorbeeld (een combinatie van) ADHD, autisme, cerebrale parese, dyslexie, spraakachterstanden, visuele of auditieve beperking en down syndroom worden geobserveerd en geïntegreerd in klassen met leeftijdsgenoten. Hier zorgt een leraar speciaal onderwijs voor de benodigde steun in de klas. Kinderen die (nog) niet mee kunnen doen in de klas krijgen steun van onze therapeuten en docenten in hun eigen klas. We delen als een school onze ervaringen met andere scholen en families in Nakuru zodat acceptatie van alle kinderen de norm zal zijn op basisscholen als ook op andere plaatsen in de maatschappij. Voor een impressie door middel van foto’s kunt u kijken op www.facebook.com/kipepeoschool als ook een berichtje sturen: info@kipepeoschool.org of reinildeeppinga@gmail.com

Wij zijn dankbaar voor de steun die we ontvangen vanuit de kerk en hopen u te ontmoeten in de ZWO dienst van 15 december in de Sint Piter. Opbrengsten van de dienst gaan naar de benodigde therapie- en lesmaterialen.

Miheso & Reinilde

ZWO dienst in de Sint Piter te Ureterp op 15 december 2019
In deze ZWO dienst stond het werk van Miheso en Reinilde Eppinga centraal. Zij hebben de stichting Kipepeo opgezet en zijn een Montessorischool gestart. Het aantal kinderen dat deze school bezoekt groeit erg. Reinilde vertelde in de dienst over de school en hun werk.
De diaconie steunt dit project jaarlijks met een donatie.
De diaconale collecte bracht € 225,- op. De diaconie gaat dit bedrag verdubbelen tot € 500,-
Een mooi bedrag die Reinilde en Miheso goed gaan besteden voor de school.

Diaconie

Foto: Legging van de eerste steen door Kipepeo Raad van Bestuur