Naam van de gemeenteProtestantse gemeente It Keningsfjild, Bakkeveen, Frieschepalen, Siegerswoude en Ureterp
RSIN825409500
Contactgegevens
Kerkadres/postadresTsjerkewal 20, 9243 JV, Bakkeveen
Telefoonnummer0516-541114
Websitehttps://www.itkeningsfjild.nl/
Emails.pennink@hotmail.com

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad. Deze is gevormd uit een afvaardiging van de gemeente en bestaat uit circa 30 leden te weten: een vertegenwoordiger uit het pastoraal team en de colleges van ouderling-kerkrentmeesters, diakenen, ouderlingen en jeugdouderlingen.
Uit de kerkenraad is het Dagelijks Bestuur gevormd (DB). Het DB bestaat uit circa 12 leden te weten de vertegenwoordiger uit het pastoraal team, de voorzitter van de kerkenraad, de scriba(e) en minimaal één vertegenwoordiger uit elk college (kerkrentmeesters, diakenen, ouderlingen & jeugdouderlingen).De kerkenraad zet de grote lijnen uit, terwijl de nadere invulling en uitvoering van het beleid voor het grootste deel wordt overgelaten aan het DB.De kerkenraad legt aan de gemeentevergadering verantwoording af met betrekking tot het gevoerde beleid, de organisatie en de financiën. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor onze kerk ligt bij de kerkenraad.

Missie
Een zinvol bestaan voor mens en samenleving.

Visie
De protestantse gemeente It Keningsfjild wil een gemeenschap van Christenen zijn.

  • De Bijbel is de inspiratie voor onze relaties met en betrokkenheid bij de wereld waarin wij leven.

  • Wij staan open voor veranderende omstandigheden en inzichten met ruimte en respect voor elkaar.

  • Wij zoeken naar een balans tussen traditionele en meer eigentijdse beleving van gemeentezijn. De elementen vieren, leren en dienen zullen hierin herkenbaar zijn.

  • Vanuit de kernwaarden: respect, betrokkenheid en verbondenheid, creativiteit en openheid, ruimte en vrijheid werkt.

De Protestantse gemeente It Keningsfjild is op 1 januari 2017 ontstaan uit een fusie tussen de Hervormde gemeente Opsterland-Noord en de Gereformeerde Kerk de Mande. Het beleidsplan van deze nieuwe gemeente wordt in 2019 opgesteld. Vervolgens wordt het beleidsplan jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Vooruitlopend op het vaststellen van het beleidsplan voor de nieuw gevormde gemeente zijn de volgende prioriteiten benoemd:

  • Sterktes behouden en verder verbreden

  • Kansen benutten en uitwerken

  • Zwaktes elimineren en/of ombuigen naar sterktes

  • Bedreigingen ontmantelen

De Protestantste gemeente It Keningsfjild beloont haar predikant conform de regeling arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk. Organisten en kosters ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Voor het organiseren van activiteiten in en rond de kerk zijn vieren, leren en dienen belangrijke uitgangspunten. Daarnaast is er ook speciale aandacht voor het zijn van kerk binnen de dorpsgemeenschappen van It Keningsfjild.

Samenvatting begroting 2020
Baten
Opbrengsten uit bezittingen€      37.300
 Subsidies en bijdragen€      15.500
Bijdragen gemeenteleden€    103.950
Totaal baten €    156.700
Lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)€   104.270
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk€       3.800
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €      7.250
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)€     36.770
 Salarissen (koster, organist e.d.)€       2.600
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente€      13.800
Totaal lasten€   168.490
Resultaat (baten – lasten)€     -11.790

Samenvatting jaarrekening 2019
Baten
Opbrengsten uit bezittingen€        34.637
Subsidies en bijdragen€        19.682
Bijdragen gemeenteleden€       101.811
Totaal baten€      156.130
Lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)€    101.885
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk€        4.162
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk€        7.419
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)€     34.907
 Salarissen (koster, organist e.d.)€        2.432
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente€      14.827
Lasten overige eigendommen en inventarissen€         7.910
Totaal lasten€    173.542
Resultaat (baten – lasten)€     -17.412

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Voor de Mande is dit niet van toepassing. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en kerkelijk werker en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.