Anbi diaconie It Keningsfjild

Anbi diaconie It Keningsfjild

Beleidsplan van de Diaconie van “It Keningsfjild” 2022-2027.

Inleiding

De diaconie stelt een beleidsplan op, bestaande uit een visie en uit te voeren activiteiten. De diaconie werkt aan de hand van een beleidsplan dat elke 5 jaar opnieuw wordt vastgesteld en wordt zo nodig aangepast. Hierna wordt weergegeven allereerst de visie en de lopende en geplande activiteiten. Na vaststelling van dit beleidsplan door de diaconie, zal het opgenomen worden in de jaarplanning die de basis vormt voor de agenda van de maandelijkse diaconievergadering. Op deze wijze kan een evenwichtige behandeling en uitvoering van activiteiten plaatsvinden.

Algemeen

De bedoeling van dit beleidsplan is om inzicht te geven in de werkzaamheden en doelstellingen van de diaconie. Vanouds heeft de diaconie binnen de gemeente als taak de zorg voor de armen in de gemeente. In de kerkorde worden deze en andere taken duidelijk omschreven. Dit geldt voor hulp dichtbij en wereldwijd. Het beeld is nu dat door veranderde sociale wetgeving de diaconale zorg zal toenemen voor o.a. de ouderen die langer zelfstandig thuis zullen gaan moeten wonen.

Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door te delen wat haar aan gaven is geschonken.
De diakenen hebben de taak om samen met de gemeenteleden de diaconale roeping gestalte te geven en roepen daarom op

 • te geven in vrijmoedigheid;

 • tot voorbede;

 • om zich heen te kijken en zowel materiële als immateriële hulp te verlenen aan de naaste in nood, dicht bij en ver af .

 • de diaconie is niet alleen op financiële wijze bezig. De diaconie kan ook op een niet-financiële manier hulp bieden bij allerlei problemen die mensen tegenkomen.

  Voorbeelden hiervan zijn: klussen uitvoeren bij hulpbehoevende mensen, uitdelen van kerstattenties aan ouderen en langdurige zieken, organiseren van activiteiten van ouderen

Organisatie

Het college van diakenen, ook wel diaconie genoemd, telt 5 diakenen. De diaconie streeft ernaar één maal per 6 weken te vergaderen. De taakverdeling binnen het college van diakenen is als volgt:

 • Voorzitter

 • Secretaris

 • Penningmeester

 • 2e Voorzitter

 • Algemeen lid

De diakenen maken deel uit van de kerkenraad. In de vergaderingen van de kerkenraad worden beleidsplannen, begrotingen en jaarrekeningen voorgelegd ter goedkeuring. Daarnaast informeert de diaconie de kerkenraad over de activiteiten die ze ontplooit. Nadat de jaarcijfers besproken en goedgekeurd zijn door de kerkenraad worden deze kenbaar gemaakt op de website voor de gemeenteleden. De diakenen worden bevestigd voor een periode van 4 jaar. Het streven is om het rooster van aftreden zo te bewaken, dat ieder jaar niet meer dan 2 diakenen aftredend zijn.

Inkomsten

De inkomsten van de diaconie worden verkregen uit:

 • (Wekelijkse) collectes bij de erediensten

 • Particuliere bijdragen en giften

 • Acties

 • Opbrengsten uit bezittingen (verpacht land en rente inkomsten).

 • Opbrengsten uit bezittingen (verpacht land en rente inkomsten).

 • De overige doelcollectes worden ingevuld door de diaconie. Hiervoor wordt onder andere het collecterooster gevolgd van Kerk in Actie, aangevuld met collectes voor een bepaalde instantie of een bepaald project. Het collecterooster wordt jaarlijks ingevuld. Incidenteel kunnen geplande collectes omgezet worden naar actuele collectes voor rampen en noodhulp. De diaconie streeft ernaar in de diensten informatie te geven over de te houden collectes via de afkondigingen. Verder wordt maandelijks in het kerkblad informatie gegeven over de collectes. Verder maakt zij gebruik van informatiemateriaal van Kerk in Actie. Tot slot worden sommige collectes door een diaken in de dienst toegelicht met als doel:

  • Informatievoorziening
  • Aandacht vestigen
  • Bewustwording

  Het betreft hier dan voorlichting bij rampen en de gekozen Z.W.O. projecten, ook wordt er aandacht gevraagd voor de voedselbank. De diaconie heeft vermogen. Een deel van dit kapitaal is ingelegd bij Oiko-credit en uitgeleend aan speciale, door Protestants Diaconaal Krediet Nederland voorgedragen projecten in de regio. Hierop vindt jaarlijkse aflossing en rentebetaling plaats. Het overige deel van het vermogen staat op gewone bank- en of spaarrekeningen.

 • Informatievoorziening

 • Aandacht vestigen

 • Bewustwording

Uitgaven

 • Ondersteuning Kerk in Actie en PKN

 • Het diaconaal quotum

 • Individuele hulpaanvragen om steun

 • Ondersteuning goede doelen, organisaties en fondsen (regionaal en wereldwijd)

 • Ouderen en jeugdwerk (steuntjes in de rug/kerstattenties,ouderenmiddag , World-Servants)

 • Regionale voedselbank (oogstdienst)

 • Eigen diaconaal werk (kosten kerkdiensten en abonnementen)

 • ZWO projecten

Doelstellingen 2022-2027

Voor de komende jaren heeft de diaconie de volgende doelstellingen opgesteld:

 • Actief onderhouden van de koppeling ouderling-diaken,

 • Drempelverlagend werken, gemeenteleden moeten minder schroom hebben om bij de diaconie aan te kloppen voor een hulpvraag. Hierbij is het ook belangrijk om de mogelijkheden voor hulpaanbod actiever (op diverse vlakken) onder de aandacht te brengen. De Gemeente Opsterland betrekken in hulpvragen als deze zich voordoen.

 • Actief blijven deelnemen aan de voedselbank

 • Continueren van de kleinschalige projecten welke herkenbaar zijn voor de gemeente.

Diaconie “It Keningsfjild”

19 april 2022

Diaconie van de Protestantse Gemeente It Keningsfjild behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie Protestantse Gemeente It Keningsfjild
RSIN/Fiscaal nummer 825409792
KvK 76397904
Website https://www.itkeningsfjild.nl/
Email diaconie@itkeningsfjild.nl
Adres Tsjerkewâl 20
Postcode 9243 JV
Plaats Bakkeveen

De Protestantse Gemeente It Keningsfjild (Bakkeveen-Frieschepalen-Siegerswoude-Ureterp) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping door oren en open ogen te hebben voor de nood in eigen gemeente en ver over de landsgrenzen heen. Door naar elkaar om te zien en te geven en te delen van de geschonken gaven , te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Kerkenhuizen

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad deze is gevormd uit een afvaardiging van de gemeente en bestaat uit circa 30 leden te weten: een vertegenwoordiger uit het pastoraal team en de colleges van ouderling-kerkrentmeesters, diakenen, ouderlingen en jeugdouderlingen.

Uit de kerkenraad is het Dagelijks Bestuur gevormd (DB). Het DB bestaat uit circa 12 leden te weten de vertegenwoordiger uit het pastoraal team, de voorzitter van de kerkenraad, de scriba(e) en minimaal één vertegenwoordiger uit elk college (kerkrentmeesters, diakenen, ouderlingen & jeugdouderlingen). De kerkenraad zet de grote lijnen uit, terwijl de nadere invulling en uitvoering van het beleid voor het grootste deel wordt overgelaten aan het DB. De kerkenraad legt aan de gemeentevergadering verantwoording af met betrekking tot het gevoerde beleid, de organisatie en de financiën. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor onze kerk ligt bij de kerkenraad. Het College van diakenen telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 • De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

 • Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

 • Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website https://www.itkeningsfjild.nl/ vindt u het beleidsplan 2017-2022 van de diaconie van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

ANBI rapport

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.