Laden Activiteiten

Oargel / Piano: Gjildert van der Velde
De âlderling fan tsjinst: Meta Valk

Liturgie:

 • Yntochtsliet      Liet 280: 1, 2, 3, 5, 7
 • Groetnis
  – Foargonger (Meta)               De Hear sil by ús wêze.
  – Gemeente                               De Hear sil ús bewarje
 • Bemoediging
  – Foargonger (Meta)              Us helper is de Hear
  – Gemeente                              Dy’t himel en ierde makke hat.
 • It drompelgebed
  – Foargonger:  (Meta)             O God, kear jo om nei ús ta
  – Gemeente                               en lit ús wer libje mei hert en siel.
  – Foargonger: (Meta)             Lit ús, o Hear, jo leafde sjen en jou ús jo heil.
  O Hear; hear ús gebed en lit ús roppen ta Jo komme.
  – Gemeente:                             Hilligje ús hert, o Hear, dat wy bern oan hûs wêze meie,
  yn jo geheimen en yn jo hillichdom.
  Troch Him dy’t ús Master is, Jezus Messias.
  Amen
 • Sjonge                                  NLB 31: 2, 3, 4, 8, 12
 • Kyrië
 • Sjonge                                NLB: 216: 1,2, 3
 • Gebed om de iepening fan it Wurd
 • Schriftlezing                   Jona 2
 • Sjonge                               352: 1, 2, 4, 5
 • Schriftlezing                   Mattheus 14:22-33
 • Sjonge                              NLB 917 hielendal
 • Meditaasje
 • Orgel
 • Gedicht ?:                       NLB: side 529
 • Sjonge                             NLB: 906: 1, 6
 • De tsjinst fan de gebeden  
   It yn fandeljen fan de kollektes is no net mooglik; Jimme kinne ek in bedrach oermeitsje op de bankrekkennûmers fan:
  de diakonij:  NL70RABO0305153714
  de Tsjerke:   NL14RABO0363902287
 • It op paad stjoeren
 • De seine
 • Sjonge                            NLB: 416 hielendal