Laden Activiteiten

Voorganger ds. Harmen Engelsma uit Wijnjewoude
Organist: Janie Oostingh
Collecte: Diaconie (Kinderen en Jongeren)/Kerk

m.m.v.  It Keningsfjild koor o.l.v. Gjildert van der Velde

Thema: ‘Je moet hem Jezus noemen’

————————–

 • Voorbereiding
 • Mededelingen
 • Aanvangslied: Lied 477:1,2,3,4,5 gemeente/trompet (staande)

1 Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der englen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

2 De hemelse englen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ‘t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, die Koning.

3 Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ‘t vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

4 O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

5 Zingt aarde en hemel,
zingt nu engelenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,die koning.

 • Bemoediging en drempelgebed

(hierna gaan wij zitten)

 • Inleiding op het thema
 • Kyriegebed
 • Koor: Lied: ‘Frede sil komme’

Frede sil komme, frede sûnder ein.
Salvo’s bin’ ferstomme, oarloch is ferslein

Frede sil wȇze, frede oer de wrald.
Hertsear sil genȇze: heil for jong en âld.

Frede sil bliuwe, frede foar altyd.
Dreamen sil’ ferdriuwe âlde werklikhyd.

Frede, leave frede, ienris komt de dei:
Út ús ûngenede reitsje wy wer frij

 • Dienst van het Woord
 • Gebed van de Kerstavond
 • Eerste lezing: Jozua 1:1 t/m 5
 • Tweede lezing: Lucas 1:26 t/m 31
 • Lied: Lied 473:1,2,3 – koor 1, gemeente 2,3

1 In roas is iepensprongen
út iedere kâld en hurd.
No wurdt it heil besongen
Neffens ‘t profetewurd.
En Davids âld geslacht
begjint opnij te bloeien
hjir, midden yn é nacht.

2 Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in ‘t midden van de tijd.

3 Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in ‘t midden van de dood.

 • Derde lezing: Lucas 2:1 t/m 7
 • Lied: Lied 483:1

1 Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

 • Vierde lezing: Lucas 2: 8 t/m 12

2 Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

 • Vijfde lezing: Lucas 2:13 t/m 21

3 Stille nacht, heilige nacht!
Vreed’ en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

 • Overdenking – ‘Je moet hem Jezus noemen’ – ‘Toen kreeg hij de naam Jezus’
 • Lied: Lied 462:1,2,3,4,5,6 Gemeente 1,3,5,6 koor 2 en 4

1 Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen,
levenslang gebroken zijn?

2 Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn,
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

3 Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt,
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

4 Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

5 Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is,
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

6 Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is,
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

 • Dienst van het antwoord
 • Koor: ‘Von guten Mächten wunderbar geborgen’ (Dietrich Bonhoeffer)

Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.

Noch will das alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last.
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen
das Heil, für das du uns geschaffen hast.

Doch willst du uns noch einmal Freude schenken
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,
dann wolln wir des Vergangenen gedenken,
und dann gehört dir unser Leben ganz.

*Collecte – koor: ‘Ring Christmas Bells’

Ring Christmas bells, merrily ring
Tell all the world Jesus is king
Loudly proclaim with one accord
The happy tale, welcome the Lord

Ring Christmas bells, sound far and near
The birthday of Jesus is here
Herald the news to old and young
Tell it to all in every tongue

Ring, ring (Ring Christmas bells, merrily ring)
Ring, ring (Tell all the world Jesus is king)
Ring Christmas bells, toll loud and long
Your message sweet heal and prolong
Come all you people, join in the singing
Repeat the story told by the ringing

Ring, ring, ring, ring
Ring, ring, ring, ring

La, la, la, la, la (Ring Christmas bells throughout the earth)
La, la, la, la, la (Tell of the news of Jesus birth)
Loudly proclaim with one accord
The happy tale, welcome the Lord
Ring, ring (Ring Christmas bells, merrily ring)
Ring, ring, ring (Tell all the world Jesus is king)

Ring Christmas bells, merrily ring
Tell all the world Jesus is king
Loudly proclaim with one accord
The happy tale, welcome the Lord

Ring Christmas bells sound far and near
The birthday of Jesus is here
Herald the news to old and young
Tell it to all in every tongue

Ring, ring, ring, ring
Ring, ring, ring, ring
Ring, ring, ring, ring

 • Slotlied: Lied 481:1,2,3 gemeente/trompet

1 Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed’ op aarde, ‘t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

2 Hij, die heerst op ‘s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

3 Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

 • Uitzending en Zegen