Laden Activiteiten

Matteüs 22: 15-22 Koning, keizer en Heer
Wie is hier de baas? Een paar mensen stellen Jezus een vraag om hem in de val te lokken. Moeten ze belasting betalen aan de keizer of niet? Jezus zegt dat ze hem een munt moeten laten zien. Er staat een afbeelding van de keizer op. Daarna antwoordt Jezus: ‘Geef aan de keizer wat van de keizer is en geef aan God wat God toebehoort.’

LITURGIE

Zondag 29 oktober 2023, zesde zondag van de herfst, kleur groen

Hervormingsdag

Voorganger: ds. Aafke Nicolai
Ouderling van dienst: Bauke Jeninga
Organist: Kiertje Flapper

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

 • Welkom
 • Zingen: Psalm 100 vers 1, 2 en 3
 • Votum en groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: die trouw houdt  tot in eeuwigheid
A: en nooit  laat varen het werk van zijn handen.
V: Genade zij u en vrede van God onze vader, Jezus Christus zijn zoon, in gemeenschap met de Heilige Geest.
A: Amen

 • Gebed om ontferming
 • ………….
 • Zingen: 299E

DIENST VAN HET WOORD

 • Zondagsgebed
 • Lezen: Genesis 1: 26-31

26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. 28 Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ 29 Ook zei God: ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. 30 Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het. 31 God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.

 • Zingen: Lied 612 vers 1 en 2 Wij komen als geroepen
 • Matteüs 22: 15-22

15 Nu trokken de farizeeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze hem met een uitspraak in de val konden lokken. 16 Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal herodianen naar hem toe, met de vraag: ‘Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen, u kijkt immers niemand naar de ogen. 17 Zeg ons daarom wat u vindt: is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet?’ 18Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: ‘Waarom stelt u me op de proef, huichelaars? 19 Laat me de belastingmunt zien.’ Ze reikten hem een denarie aan. 20 Hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?’ 21 Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ 22 Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem staan en gingen weg.

 • Zingen: Lied 912 vers 1, 2, 5 en 6 Neem mijn leven, laat het Heer (Fries)
 • Preek
 • Zingen: Lied 974 vers 1, 2 en 5 Maak ons uw liefde, God, tot opmaat

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

 • Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader
 • Collecte
 • Zingen: Lied 315 vers 1 en 3 Heb dank O God van alle leven
 • Zegen

V: De eeuwige is voor je
A: om je de juiste weg te wijzen
V: De eeuwige is achter je
A: om je in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaar.
V: De eeuwige is onder je
A: om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen.
V: De eeuwige is in je,
A: om je te troosten als je verdriet hebt.
V: De eeuwige omgeeft je als een beschermende muur.
A: Wanneer anderen over je heen vallen
V: De eeuwige is boven je
A: om je te zegenen.
V: Zo zegent jou God, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.
A: Amen