Laden Activiteiten

Voorganger: ds, A.J. Nicolai
Organist: Hennie Oostingh
Collecte: Hospice

Bijzonderheden: Heilig Avondmaal en bevestiging van Siska Pennink als ouderling

 • Welkom en mededelingen
 • VOORBEREIDING.
 • Intochtslied:  212 vers 1, 2 en 3 Laten wij zingend deze dag beginnen
 • Votum en groet

V : wij zijn hier bij elkaar in de Naam van de Eeuwige
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V : de HEER is onze helper
A:  NOOIT LAAT HIJ ONS LOS.

Een groet van hogerhand

V : Een hartelijke groet van vrede, vriendschap en genade in de naam
van de HEER voor u, voor jou, voor iedereen hier aanwezig, om die
te delen in deze wereld.
A:  HIER ZIJN WIJ, HEER, WIJ ZOEKEN U. AMEN

 • Gebed om ontferming.

Tijdens het gebed zingen wij als kyrië het refrein van lied 1005 (Nederlands)

 • Glorialied: Psalm 98 vers 1
 • DIENST VAN HET WOORD.
 • Zingen: 314 vers 1 Here Jezus om uw woord
 • Lezen door Siska: Jona 4 uit Woord voor Woord ‘de boom’
 • Zingen: Lied 178 vers 10, 11 en 12
 • Overdenking
 • Zingen: 791 vers 1, 2, 3 en 4 Liefde, eenmaal uitgesproken
 • BEVESTIGING AMBTSDRAGER

Siska Pennink zal het ambt van ouderling hervatten.

 • Zingen: 215 vers 7 Maak in uw liefde ons, Heer, bereid
 • DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER
 • Zingen: 385 vers 1 De tafel van samen
 • Nodiging:
 • Tafelgebed: Lied 403e Breng dank aan God, want hij is goed

(Aanwijzing: Vetgedrukte zingen door Allen, graag met notenbeeld)
V:Breng dank aan God, want Hij is goed.
A: Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
V: Gezegend Gij, machtige Gód,
om het licht van deze dag,
om het léven uit uw hánd,
om de líefde ons gegéven.
A: Gezegend Gij, machtige God.
V: Gezegend Gij, eeuwige Gód,
om de werken die Gij doet,
om de rédding ons gebrácht,
om uw wóord dat richting wíjst.
A: Gezegend Gij, eeuwige God.
V: Gezegend Gij, heilige Gód,
om de mens naar uw hart,
uw Zóon tot ons gezónden,
Jezus Chrístus, onze Heíland,
A: Gezegend Gij, heilige God.
V: Die op de avond voor zijn líjden
het brood genomen heeft, gebroken,
en het déelde met zijn vríenden:
‘Neem en éet, mijn lichaam voor ú.’
A: Wij danken U, God van ons heil.
V: Die de beker heeft genómen
en hem deelde met zijn vrienden:
‘Het nieuwe verbónd in mijn blóed,
vergoten tot vergéving en verzóening.’
A: Wij danken U, God van ons heil.
V: Gezegend Gij, omwille van Hém
die wij hier en nu gedenken
met dit bróod en deze béker.
Zend uw Géest, kom in ons mídden.
A: Zend uw Geest, kom in ons midden.
V: Bind ons samen tot één líchaam
dat zindert van leven en geestkracht,
met handen die geréchtigheid dóen
en voeten die gaan op de wég van de vréde.
A: Maak ons één, doe ons herleven.
V: Zo loven en zegenen wij Ú
met allen in hemel en op aarde,
want Hij is onze rédder en bevríjder,
Jezus Christus, uw Zóon en onze Héer.
A: Aan U de eer, de macht, de glorie.

 • Onze Vader
 • Vredesgroet
 • Delen van brood en wijn
 • Zingen: “Ga maar gerust” Tekst: Sytze de Vries Melodie: Finlandia hymn van Jean Sibelius.
 • Zegen

3x Amen zingen