Laden Activiteiten

Voorganger: Kapitein J. Herben, Leger des Heils – Leeuwarden
m.m.v. muziekkorps LDH o.l.v. Raymond Switters

  • Lied 18

Heilig, heilig, heilig, Heer God almachtig!
Vroeg in de morgen zij U mijn zang gewijd.
Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig!
God één in wezen, o Drievuldigheid!

Heilig, heilig, heilig! Wonend in  ’t duister,
Schouwt U geen zonder daar in ’t heilig aangezicht.
U alleen bent heilig, U alleen vol luister;
Hoog staat uw troon in ’t ontoegank’lijk licht.

Heilig, heilig, heilig! Die overwonnen
En U aanschouwen in uwe heerlijkheid.
Zingen met de eng’len altijd nieuw begonnen
’t lied van aanbidding uwer majesteit.

Heilig, heilig, heilig! Heer God almachtig!
Groot is uw glorie in aard en hemel wijd.
Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig!
God, één in wezen, o Drievuldigheid.

  • Opwekking 488

Heer, ik kom tot U

Neem mijn hart, verander mij
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U
Want, Heer, ik heb ontdekt
Dat als ik aan Uw voeten ben
Trots en twijfel wijken
Voor de kracht van Uw liefde

[Chorus]
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind
Gedragen door Uw Geest
En de kracht van Uw liefde

Heer komt dichterbij
Dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen, diep in mij
En, Heer, leer mij Uw wil
Zodat ik U steeds dienen kan
En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde

[Chorus]
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind
Gedragen door Uw Geest
En de kracht van Uw liefde

  • Lied 163

Groot is Uw trouw o Heer, God onze Vader.
En Uw ontferming gaat nimmer voorbij!
Bij U geen schaduw of schijn van verand’ring,
Dezelfde in eeuwigheid, Vader zijt Gij!

Refrein:

Groot is Uw trouw o Heer, Groot is Uw trouw o Heer!
Dagelijks nieuws is Uw wond’re gena!
Wat ik behoef heeft Uw hand mij gegeven.
Groot is Uw trouw o Heer, waar ik ook ga!

Zomer en winter en voorjaar en oogsttijd,
Zon, maan en sterren gezet in hun baan.
Geheel Uw schepping getuigt van Uw trouw Heer,
Die ons bewaart en leidt heel ons bestaan.

Refrein:

Groot is Uw trouw o Heer, Groot is Uw trouw o Heer!
Dagelijks nieuws is Uw wond’re gena!
Wat ik behoef heeft Uw hand mij gegeven.
Groot is Uw trouw o Heer, waar ik ook ga!

Zondevergeving en blijvende vrede,
En Uw nabijheid die mijn hart verblijdt;
Kracht voor vandaag en vertrouwen voor morgen,
Talloos de gaven die U mij bereid.

Refrein:

Groot is Uw trouw o Heer, Groot is Uw trouw o Heer!
Dagelijks nieuws is Uw wond’re gena!
Wat ik behoef heeft Uw hand mij gegeven.
Groot is Uw trouw o Heer, waar ik ook ga!

  • Lied 365: 1,2,5,6

Neem mijn leven, ’t zij altijd, U o Heiland toegewijd.
Neem mijn tijd dat ‘k elke dag U aanhoudend loven mag.

Neem mijn handen en bestuurd, al hun daden uur na uur.
Neem mijn voeten zend ze Heer,
In Uw dienst uit altijd weer.

Neem mijn wil, laat niet meer mijn, maar Uw wil mijn richtsnoer zijn.
Neem mijn hart, vest daar uw woon en Uw koninklijke troon.

Neem mijn liefde o God aan U, schenk ik die voor immer nu.
Neem mijzelf, ik wil altijd U geheel zijn toegewijd.
Toegewijd! Toegewijd!

  • Lied 433

Onze vreugd is ’t U te roemen, God zo groot die liefde zijt!
Harten oop’nen zich als bloemen in de gloed die U verspreidt!
Breek de nacht van smart en zonde, drijf de twijfel op de vlucht;
Blijdschap wordt bij U gevonden, zuiver als de lentelucht.

’t Blijde scheppingswerk omringt U aarde en hemel zijn Uw hof.
’t Serafijnenkoor bezingt U ’t middelpunt van alle lof!
Akkers, bergen, slanke bomen, ’t groene gras, de wijde zee,
’t vogellied en blanke stromen delen ons hun vreugde mee.

U wilt geven en vergeven, Wees gezegend God van heil.
Die met vrede drenkt het leven, ’t kroont met vreugde op hoogste peil
Vader zijt Gij! Jezus zond Gij, die in broederliefde ons vond!
O, dat Uwer één verbond zij, liefde omspant het wereldrond!

Mensen, sluit u aan bij  ’t prachtkoor, morgensterren zetten ’t in.
Vaderliefde schrijft ’t gedrag voor; broeders zijn we in één gezin.
Verder gaan wij! En niet zwijgend, zang is overwinnaarstaal.
Juub’lend naar de zon toe stijgend, juichen we om de zegepraal!

 

Bijzonderheden:

Meer informatie over de collecte van de diaconie vindt u hier.

Bent u niet dienst aanwezig, maar wilt u aan de collectes bijdragen? Dan kunt u een gift overmaken.
Dit is het bankrekeningnummer van de diaconie: NL70 RABO 0305 1537 14 en dit van de kerk: NL14RABO 036.39.02.287.