Laden Activiteiten

Voorganger: ds. A.J. Nicolai
Organist: Kiertje Flapper
Collecte: Diaconie (zending) / Kerk

Bijzonderheden: Startzondag

Startzondag, 24 september 2023

 • Zingen: Lied 216

1 Dit is in moarntiid as oait de earste.
’t Liet fan ’e klyster makket God grut.
Tank foar it sjongen, tank foar de moarntiid,
beide ûntspringe nij oan it wurd.

2 Dauwe_oer de ierde, sinne fan boppen,
hearlike hôftún, rook fan alear.
Tank foar de beammen, blommen en fruchten,
al wa’t hjir omrint, moetet de Hear.

3 Dei fan myn libben, ljocht foar myn eagen,|
ljocht dat al fonkele dêr’t Eden lei.   |
Priizgje_yn ’e moarntiid God foar syn skepping,
priizgje bliermoedich syn nije dei.

 • Gedicht: Zondagmorgen
  (Ida Gerhard p. 530 liedboek)
 • Drempelgebed

V: Verborgen Licht,
stilte die ons zoekt,
die ons hart opent en ruimte maakt.
A: WEES IN ONS KRACHT,
HOOP EN WARMTE.
V: En wijs ons de weg door uw Geest,
die ons levend maakt
A: AMEN

 • Bijbellezing: Matteüs 20: 1-16
 • Zingen: Lied 833

Take, o take me as I am;
summon out what I shall be;
set your seal upon my heart and live in me.

Nim my, nim my sa’t ik bin;
wiis my hoe’t ik wêze sil;
set jo segel op myn hert en libje_yn my.

Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

 • Overdenking
 • Arbeid en Lean (Fedde Schurer)
 • Gebeden
 • Zingen: Lied 103E

Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

Loovje God, myn siel en seinigje syn namme.
Loovje God, myn siel, dy’t my it libben jout.

Prijs de Heer, mijn ziel en prijs zijn heil’ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft.

 • Zegen
  —————

  We willen een feestelijke start maken van het nieuwe seizoen. We beginnen om

  9.30 uur in de Mande met koffie en iets lekkers.

  Daarna vertrekken we naar het Nivonhuis op een bijzondere manier,
  bijvoorbeeld op de versierde fiets, met paard en wagen, op stelten, in een auto.
  Misschien past daar een mooie creatie bij.
  Zo ontstaat er een creatieve spannende optocht naar het Nivonhuis.
  Er is vervoer geregeld voor wie de afstand niet lopend of op de fiets kan afleggen.
  Wanneer iedereen aangekomen is, is er op gepaste wijze aandacht voor het thema:
  Ga mee, samen getuigen van geloof, hoop en liefde.
  Gjalt Veenstra, Marco Veenstra en Marten Kuiphof verzorgen de muziek in het Nivonhuis.
  Na het hapje en drankje gaan we pannenkoeken bakken. Wie wil mag helpen.
  Daarna gaan we z’n allen de pannenkoeken opeten.
  Het geheel wordt afgesloten om ongeveer 13.30 uur.
  Ga mee, de voorbereidingsgroep: Jaap, Jannie, Meta, Bauke en Aafke