Laden Activiteiten

Pinksteren, bevestiging ambtsdragers

Voorganger: ds. A.J. Nicolai
Organist: dhr. Gjildert van der Velde
Collecte: Diaconie (Zending) / Kerk

Thema: Ik kan het niet alleen

Afscheid van ambtsdragers.

Ouderlingen: Ellegonda Schreuder,
Ouderling-kerkrentmeester: Bernard Tillema, Gerrit van Dodewaard
Diakenen: Sjoerdsje Veenstra, Ale Douma

Hervatten en voortzetten:

Ouderlingen: Grietje Albada (voorzitter KR)en Bauke Jeninga
Ouderling-kerkrentmeester: Jaap Spoelstra
Diaken: Johanna Ekas

 • Ouderling van dienst: Welkom en mededelingen
 • Zingen: 683 ’t Is feest vandaag
 • Bemoediging en groet

V: wij zijn hier bij elkaar in de naam van de Eeuwige,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
V: de Heer is onze helper.
A: NOOIT LAAT HIJ ONS LOS.
V: Een hartelijke groet van vrede, vriendschap en genade in de naam van de Heer, voor u, voor jou , voor iedereen hier aanwezig, om die te delen in deze wereld.
A: AMEN

 • Gebed om ontferming
 • Zingen: 681

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus.

Holy Spirit, come to us, kindle in us the fire of your love.
Holy Spirit, come to us, Holy Spirit, come to us.

Kom tot ons, o Heilge Geest, in ons ontsteekt Gij ’t vuur van uw liefde.
Kom tot ons, o Heilge Geest, Kom tot ons, o Heilge Geest.

Kom by ús, o hillige Geast, stek yn ús oan it ljocht fan jo leafde.
Kom by ús, o hillige Geast, kom by ús, o hillige Geast.

 • DIENST VAN HET WOORD
 • Gebed van de zondag
 • Lezen: Handelingen 2: 1-13 in het Fries door Aukje Tilkema
  (Nederlandse versie op de beamer)

2 1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

 • Zingen: 672 vers 1 Kom laat ons deze dag
 • Lezen: Handelingen 2: 14-24
 • Stef Bos ‘Ik kan het niet alleen’ en de zandtovenaar https://www.youtube.com/watch?v=Rah_22wx4cQ
 • Preek
 • Zingen: 687 Wij leven van de wind
 • DIENST VAN BEVESTIGING EN AFSCHEID AMBTSDRAGERS
 • Afscheid

Ouderlingen: Ellegonda Schreuder
Ouderling-kerkrentmeester: Bernard Tillema, Gerrit van Dodewaard
Diakenen: Sjoerdsje Veenstra, Ale Douma

Lieve Gemeente,
Zij leggen vandaag het ambt neer.
Ik vraag hen te gaan staan.
Uw dienstwerk als ambtsdrager eindigt nu.
Naar beste weten hebt u getracht Christus’ kerk op te bouwen
en de gemeenteleden, die aan uw zorgen werden toevertrouwd te dienen.
Laten we daarom danken en bidden:

V: God, Wij danken u voor de toewijding
van wie nu het ambt neerleggen.
Voor hun inzet en hun liefde
prijzen wij U, bron van alle goed.
Bevestig toch het werk van hun handen,
ja, het werk van hun handen, bevestig dat.

A: U ZIJ HET KONINKRIJK EN DE KRACHT
EN DE HEERLIJKHEID
IN EEUWIGHEID.
AMEN

 • Zingen: Psalm 90 vers 8

Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.

Hervatten of voortzetten

De ambtsdragers die hun ambt hervatten of voortzetten zijn:
Jaap Spoelstra (ouderling-kerkrentmeester), Johanna Ekas(diaken), Grietje Albada (ouderling voorzitter KR)en Bauke Jeninga(ouderling)

Lieve Gemeente,
Een aantal gemeenteleden uit uw midden weten zich geroepen een ambt te hervatten of voort te zetten.

Laten we daarom bidden.

God, U loven wij,
dat Jezus niet is gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen.
U loven wij,
dat u mensen tot leven roept
om de aarde bewoonbaar te maken
en mens te zijn ten dienste van anderen.
U loven wij,
dat u uw Geest wilt geven
en ons wilt aanvuren,
opdat wij met brandende harten
dienaren zullen zijn
in navolging van Jezus Christus.

Daarom, God,
gever van alle goede gaven,
bidden wij u voor deze dienaren,
die opnieuw geroepen zijn mensen te bemoedigen,
en te dienen
en uw gemeente op te bouwen:
dat zij hoog opgeven van uw toekomst,
nooit gering denken over uw kinderen op aarde,
in hun harten bewaren
wat hen in het verborgene wordt toevertrouwd
en openlijk getuigenis afleggen
tegen alle afgoden en antimachten
die het leven van mensen schenden en schaden,

A: OMWILLE VAN JEZUS CHRISTUS
AAN WIE DE MACHT IS EN DE GLORIE
NU EN IN EEUWIGHEID.
AMEN.

Nu wij hier staan
in het midden van de gemeente
verzameld in Jezus naam,
gebonden aan zijn woord,
verwachtende de komst van zijn rijk,
vraag ik u te antwoorden op de volgende vraag:

Eenmaal hebt u zich verbonden aan deze gemeente,
en beloofd haar liefhebben naar Gods gebod,
het u opgedragen dienstwerk te verrichten
naar de gaven u gegeven,
met inzet van al uw krachten,
onder geheimhouding van hetgeen u
in het verborgene wordt toevertrouwd,
als getuige van Gods liefde en trouw.

Nu u uw ambtswerk gaat voortzetten of hervatten, vraag ik u daarom:

Gelooft u dat u een vervolg wilt geven aan deze opdracht en belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die God op uw weg brengt?

(Antwoorden van degenen die het ambt voortzetten of hervatten)

(Gemeente gaat staan)

 • Zingen: 363 Dat ’s Heren zegen op u daal.

V: En u, gemeente, vraag ik te antwoorden
op deze aan u gestelde vraag:
Gemeente, nu deze gemeenteleden
in hun dienstwerk gaan voortzetten of hervatten:
belooft u hen te aanvaarden,
hen te omringen met uw medeleven,
hen te dragen in uw gebeden
en met hen mee te werken
in de dienst aan God?

Gemeente wat is daarop uw antwoord?

A: ….

 • Zingen: 686 vers 1 en 2 De geest des Heren heeft
 • DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
 • Dankgebed-Voorbeden-Stil Gebed-Onze Vader
 • Aankondiging collecte
 • Slotlied: Trinity ‘Ik wens jou’ https://www.youtube.com/watch?v=eCmv5xgfJSQ
 • Zegen