Laden Activiteiten

Vierde zondag van Pasen.

Voorganger: ds. Aafke Nicolai
Organist: Gjildert van der Velde
Collecte: Diaconie /Kerk
m.m.v. van Zangkwartet Haulerwijk

Deze zondag heeft een naam ‘Zondag van de goede herder’.
De lezingen zijn Ezechiël 34: 1-10 en Johannes 10: 11-16.
Het kwartet uit Haulerwijk zong tijdens de corona periode geregeld in de vieringen.
Fijn dat we nu weer van hun zangtalenten kunnen genieten.

VOORBEREIDING

 • Orgelspel
 • Mededelingen ouderling van dienst
 • Aanvangslied: 280 vers 1 kwartet 2 allen 3 kwartet en  4 allen ‘De vreugde voert ons naar dit huis’
 • Groet

V: De Heer zij met u.
A: Ook met u zij de Heer.

 • Bemoediging

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: Die trouw blijft  tot in eeuwigheid
A: en niet loslaat wat zijn hand eenmaal begonnen is.

 • Drempelgebed

V: Heer onze God
Alle harten liggen voor u open,
alle verlangens zijn aan u bekend
n voor u bestaan er geen geheimen.
A: Zuiver onze harten en gedachten
door de adem van uw geest.
Dat wij u voluit kunnen liefhebben
en uw naam alle eer aandoen.
Amen

 • Zingen: Psalm van de zondag Psalm 65 vers 1
 • Gebed voor de nood van de wereld

Zo roepen wij u aan en zingen: ‘Hoor mijn roepen’ door zanggroep

 • Glorialied: 281 vers 8 en 9 zanggroep, 10 allen ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’

DIENST VAN DE SCHRIFTEN

 • Gebed om de opening van het Woord
 • Lezen: Ezechiel 34: 1-10

1De HEER richtte zich tot mij: 2‘Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden? 3Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. 4Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht – jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. 5Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, 6ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat.

7Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: 8Zo waar Ik leef – spreekt God, de HEER –, mijn schapen hadden geen herder, ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden; en jullie, herders, keken niet naar mijn schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid maar niet mijn schapen! 9Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: 10Dit zegt God, de HEER: Ik keer me tegen de herders en eis mijn schapen op; zij zullen ze niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden: Ik zal mijn schapen uit hun mond redden, zij zullen ze niet meer eten!

 • Zingen: 654 vers 1, 2 en 5 ‘Zing nu de Heer, stem allen in’ (Fries)
 • Lezen: Johannes 10: 11-16

11Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. 12Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13de man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niets schelen. 14Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, 15zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 16Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

 • Zingen: 867 vers 1 kwartet en vers 2 allen ‘Loof overal, loof al wat adem heeft’
 • Uitleg en verkondiging
 • Kwartet: ‘Al wat mooi en levend is’

GEBEDEN EN GAVEN

 • Dankgebed-Voorbeden-Stil Gebed en Onze Vader door kwartet Lied 1006
 • Collectes
 • Slotlied: ‘Lied om zegen’ vers 1 en 2 door kwartet, vers 3, 4 en 5 door allen
 • Zegen
 • Zingen: Amen