Laden Activiteiten

Voorganger ds. H. Westerink, Groningen
Organist Jannie Oostingh
Collecte Diaconie (Werelddiaconaat) / Kerk

 • Welkom
 • Aansteken tafelkaarsen
 • Aanvangstlied: “Kom tot ons, de wereld wacht” – Liedboek 433
2 Kind dat uit uw kamer klein,
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.
3 Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.
4 Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.
5 Lof zij God in ‘t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.
 • Bemoediging en drempelgebed

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

A: Die was, die is, die komt

V: Raak ons aan, God.

zodat we niet alleen zien dat het donker om ons heen is,

maar ook zien dat het licht wordt,

en zelfs een kleine vlam kunnen ontwaren.

A:    Raak ons aan, God,

        zodat zich roert,

        wat verstard is in ons,

        zodat wat bitter is,

        verzacht wordt.

V:    Raak ons aan, God,

zodat wat ons opsluit,

open gaat,

zodat we ons durven toevertrouwen

aan wat komt,

zodat we openstaan

voor wat nieuw is,

zodat we geloven

wat niet kan.


A:    Amen.

 • Kyrie:
  v: Roepen wij tot God dat Hij zich zal ontfermen over wie vervallen aan het duister.
 • Lied: “Licht in onze ogen” – Liedboek 463
 • Groet

v: De Eeuwige zal bij u zijn

g: Ook u zal God bewaren

 • Gebed van de zondag

v:…………………………………………

door Jezus Christus onze Heer

g: Amen

 • Evangelielezing: Lukas 1.26-38
 • Acclamatie

 • Overweging
 • Lied: “De nacht is haast ten einde” – liedboek 445

Zo is ons God verschenen
in onze lange nacht.
Hij die de eng’ len dienen
die eeuwen is verwacht,
is als een kind gekomen
en heeft der wereld schuld
nu zelf op zich genomen
en draagt ze met geduld.

Hoevele zwarte nachten
van bitterheid en pijn
en smartelijk verwachten
ons deel nog zullen zijn
op deze donk’ re aarde,
toch staat in stille pracht
de ster van Gods genade
aan ’t einde van de nacht.

God lijkt wel diep verborgen
in onze duisternis
maar schenkt ons toch een morgen
die vol van luister is.
Hij komt ons toch te stade
ook in het strengst gericht.
Zijn oordeel is genade,
zijn duisternis is licht.

 • Gebeden
 • Dankgebed
 • Voorbeden
  Na de woorden: “tot U bidden wij”
 • Stil gebed
 • Onze Vader
 • Slotlied: “Op U mijn heiland blijf ik hopen” – Liedboek 442

Vervul, o Heiland, het verlangen,
Waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
Mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
Waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
Doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

 • Gebed om zegen