Laden Activiteiten

Voorganger ds. M. Klomp, Marum
Organist Gjildert van der Velde
Collecte Diaconie (Missionair werk) / Kerk

Bijzonderheden 2de zondag Veertigdagentijd

 • Voor de dienst orgelspel
 • Zingen: vóór de dienst: ‘Huis van God’.  ( melodie: NLB, lied 162 )
  1.
  Dit is een huis om de Heer te ontmoeten,
  plaats van gebed, van muziek tot zijn eer,
  smeeklied en lofzang en taal van ontferming
  woorden gewijd aan de trouw van de Heer.
  2.
  Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven
  voel ik mij eenzaam of droevig gestemd,
  blakend van geestdrift of stil van ontroering
  Hij is de Heer die mij door en door kent.
  3.
  Dit is Gods woning, hier vind ik zijn tafel,
  hier komt Hij tot ons in brood en in wijn,
  hier vieren wij zijn genade en goedheid,
  mogen we blij voor zijn Aangezicht zijn.
  4.
  Eenmaal, o God, bent U alles in allen,
  wist U de tranen van ieders gezicht,
  eenmaal, o God, aan het einde van de tijden,
  neemt U ons op in de stad van het licht.

9.30 u   Aanvang dienst.   

 • Aansteken van de Paaskaars,
 • Mededelingen door de ouderling van dienst.
 • Zingen: NLB, lied/Psalm 92: 1,2,3            Waarlijk, dit is rechtvaardig
 • Stil gebed
 • Bemoediging en Groet:
 • Kyriegebed
 • Zingen: Glorialied: NLB, lied 146c: 1,7    Alles wat adem heeft..
 • Woorden om bij te leven; gezongen NLB, lied 310 Eén is de Heer, de God der Goden
 • Gebed om het Licht van de Heilige Geest
 • Schriftlezingen.
  Lezen: Exodus 24:12-18;
 • Zingen: NLB, lied 314: 1                           Here Jezus om uw Woord
  Lezen: 2 Petrus 1:16-21
 • Zingen: NLB, lied 314: 2                           Ons gevoel en ons verstand.
  Lezen:  Marc.9: 2 – 10:
 • Zingen: NLB. Lied 314: 3                         O Gij glans der eeuwigheid
 • Verkondiging.
 • Zingen: NLB, lied 418                               God , schenk ons de kracht
 • Zingen: Geloofsbelijdenis [ Mel.:  Wat de toekomst ] Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is,
  louter goedheid en genade, licht in onze duisternis.
  Hij de koning van de kosmos – het gesternte zingt zijn eer –
  heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer.Ik geloof in Jezus Christus die voor ons ter wereld kwam,
  Zoon van God en Zoon des Mensen goede Herder, Offerlam.
  Door te lijden en te sterven – groot is dit geheimenis –
  schenkt Hij mij het eeuwig leven, dat uit God en tot God is.

  Ik geloof dat mijn Verlosser door de dood is heengegaan,
  en op Pasen – God is glorie – uit het graf is opgestaan.
  Door het brood – dit is mijn lichaam – door de wijn – dit is mijn bloed –
  geeft de Vredevorst mij vrede, maakt Hij alle dingen goed.

 • Dienst der gebeden.
 • Aankondiging Collecte:
 • Zingen: Slotlied. NLB. Lied 425   Vervuld van uw zegen
 • Zegen= Franciscaner zegenbede 

  God, zegen ons met onrust
  Over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden
  en oppervlakkige relaties.
  Zodat er diepgang moge zijn in onze harten.God, zegen ons met boosheid
  over onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van mensen.
  Zodat we ons gaan inzetten voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.

  God, zegen ons met tranen te plengen
  voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog.
  Zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.
  Om pijn in vreugde te veranderen.

  En God, zegen ons met voldoende dwaasheid
  Om te geloven dat we een verschil kunnen maken in deze wereld.
  Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.
  Maar wat mogelijk is in Jezus Christus, door Zijn Geest.

 • Amen. (gezongen 3x)