Laden Activiteiten

Voorganger Ds. Aafke Nicolai
Organist: Kiertje Flapper
Collecte: Diaconie (Kinderen en Jongeren)/Kerk

m .m.v. Christelijk Ooststellingwerfs Mannenkoor o.l.v. Hennie Dijkstra

 • DIENST VAN DE VOORBEREIDING
 • Welkom en mededelingen:
 • Zingen: Psalm 121 vers 1 en 2
 • Drempelgebed

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: die trouw blijft voor altijd
A: EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND IS BEGONNEN
V: Eeuwige, u geeft ons moed en kracht wanneer we ergens tegenop zien
A: ZODAT WIJ VERDER DURVEN GAAN, DWARS DOOR HET DONKER OP WEG NAAR HET LICHT.
V: Eeuwige, alle harten liggen voor  U open, alle verlangens zijn aan U bekend, en voor U bestaan er geen geheimen.
A: ZUIVER ONZE HARTEN EN GEDACHTEN, DOOR DE ADEM VAN UW GEEST, DAT WIJ U VOLUIT KUNNEN LIEFHEBBEN, EN UW NAAM ALLE EER AANDOEN. AMEN

 • Koor: ‘Kom tot ons, o kom met macht’
 • Koor: Gloria Intrada
 • DIENST VAN HET WOORD
 • Gebed van de zondag
 • Lezen: Lucas 1: 26-33 en 39-45 (Fries, Nederlands op beamer)

26In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27 naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. 28Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31

Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. 32Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

39Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 40waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest 42en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! 43Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? 44Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 45Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’

 • Zingen: 464  vers 3, 4 en 5 Een engel spreekt een meisje aan.
 • Preek thema: ‘Groeten’
 • Zingen: 442 vers 1 Koor, vers 2 Allen ‘Op U mijn Heiland blijf ik hopen’
 • DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
 • Dankgebed, voorbeden en stil gebed
 • Koor: Abba Vader
 • Koor: Kerstmedley
 • Collecte
 • Slotlied: 413 ‘Grote God wij loven U’ vers 1 Koor, vers 2 en 3 Allen
 • Zending en Zegen
 • Koor: Stille nacht