Laden Activiteiten

Voorganger: Dhr. S.de Jong uit Joure,

 

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

Regels uit het gedicht van Hanna Lam: “De mensen van voorbij”

Vandaag gedenken wij de mensen die ons ontvallen zijn.

 • Inleidende muziek bij binnenkomst
 • Welkom en Mededelingen
 • Zingen: NLB 146: 1 en 3  (gemeente gaat staan)
 • Groet

Voorganger: De Heer zij met u.
Gemeente:    Ook met u zij de Heer.

 • Bemoediging

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer.
Gemeente:    Die hemel en aarde gemaakt heeft.

 • Drempelgebed

Voorganger: O God keer U om naar ons toe.
Gemeente:     En doe ons weer leven met hart en ziel.
Voorganger:  Laat ons, o Heer, Uw liefde zien.
Gemeente:     En geef ons Uw heil.
Voorganger:  O Heer, hoor ons gebed.
Gemeente:     En laat ons roepen tot U komen.
Voorganger:  Heilig ons hart, o Heer, zodat wij kind aan huis zijn in Uw geheimen en in Uw heiligdom.
Door Hem die onze Meester is, Jezus Messias.
Gemeente:     Amen
(gemeente gaat zitten)

 • Zingen: NLB  600 : 1  en 5
 1. Licht, ontloken aan het donker,
  licht, gebroken uit de steen,
  licht, waarachtig levensteken,
  werp uw waarheid om ons heen!
 2. Licht, straal hier in onze ogen,
  licht, breek uit in duizendvoud,
  licht, kom ons met stralen tooien,
  ga ons voor van hand tot hand!

De namen van hen, die in het afgelopen jaar uit onze gemeente zijn overleden, worden genoemd.

Uit de kring van familie of vrienden wordt voor een ieder een kaars aangestoken.

Herke Boskma                                               2  december               83  jaar

Heike Gerarda Jongstra-Brouwer                  31 december               71  jaar

Pieter Gerben Offringa                                    1  januari                   78  jaar

Aafke Dirkje Kuipers-Zwaagstra                    4  april                      74  jaar

Hendrikus Marinus                                          7  mei                        81  jaar

Trijntje Johanna de Wit- Kuik                       17  mei                        65  jaar

Ankie Marietta Marina Briedé-Wybenga       4  juni                        81  jaar

Akke Riewald-van der Veen                         23  juni                       95   jaar

Renske Marijke Leistra                                 24 juni                         75   jaar

Wietske de Jong-Taekema                             28 juni                         92  jaar

Saapke Bouma-Zijlstra                                  26 september              94   jaar

Anne Jagersma                                               20  oktober                 88  jaar

 • We luisteren naar een lied Franz Schubert:   Litanei auf des Fest Allerseelen,
  piano: Gjildert van der Velde, zang: Marten Kuiphof

Ruhn in Frieden alle Seelen,
Die vollbracht ein banges Quälen,
Die vollendet süszen Traum,
Lebenssatt, geboren kaum,
Aus der Welt hinüberschieden:
Alle Seelen ruhn in Frieden!

Und die nie der Sonne lachten,
Unterm Mond auf Dornen wachten,
Gott, im reinen Himmelslicht,
Einst zu sehn von Angesicht:
Alle, die von hinnen schieden,
Alle Seelen ruhn in Frieden!

 • Meta zal nu een kaars aansteken voor hen die overleden zijn binnen of buiten onze gemeente, lang of kort geleden.
 • Gedicht:

 Wij zijn Gods kandelaar,
Wij staan in het licht,
het genadige licht van morgen.
Wij vangen het licht,
Het straalt uit onze ogen,
het wekt hoopvolle gedachten.
Wij worden kandelaars
van het licht
herhalen Gods eerste woord.

Waar wij dit licht
hooghouden en verspreiden
verdampen de grauwe nevels,
worden contouren weer zichtbaar
herkrijgen mensen hun kleur.
Waar wij dit licht
ontsteken, aanwakkeren,
groeit de hoop zienderogen. 

Zo ziet de hemel de aarde graag:
in zijn genadig licht.

                                                                       Sytze de Vries,uit Medemens 2

Dat die kaars een lichtpunt mag zijn en een troost voor de toekomst.

 • Zingen:  NLB  598: (Nederlands-Frysk-Nederlands)

Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.
Kom as it tsjuster is mei fjoer dat ús nacht ferljochtet en dat bliuwt.

 • Gebed om opening van het woord
 • 1e  Schriftlezing: ps 84  :  1 – 3 en 12, 13

841Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van de Korachieten, een psalm.
2Hoe lieflijk is uw woning,
HEER van de hemelse machten.
3. Van verlangen smacht mijn ziel
naar de voorhoven van de HEER.
Mijn hart en mijn lijf roepen
om de levende God.

12Want God, de HEER, is een zon en een schild.
Genade en glorie schenkt de HEER,
zijn weldaden weigert hij niet
aan wie onbevangen op weg gaan.
13HEER van de hemelse machten,
gelukkig de mens die op u vertrouwt.

 • Zingen: lied 1005  vers 1   (Frysk)
 • 2e Schriftlezing: Hebreeën  11 : 1 – 3 en 8-13

111Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. 2Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. 3 Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.

8Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen. 9
Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten 10omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. 11Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. 12Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zo veel nakomelingen voort als er sterren aan de hemel staan, ontelbaar als zandkorrels op het strand langs de zee.13

Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet,

 •  Zingen: lied 1005  vers 2      ( Frysk)
 • Overdenking
 • Korte stilte
 • Zingen :  NLB 657 : 1 ,2 , 4
 • Voorbeden – stil gebed  – samen bidden we het “Onze Vader”

Onze Vader, die in de Hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.

 • Slotlied   NLB  634:  1, 2
 • Zegen
 • Lied 416     (Frysk)

 

Bijzonderheden: laatste zondag kerkelijk jaar

Meer informatie over de collecte van de diaconie vindt u hier.

Nu u niet aan de collectes kunt bijdragen, wilt u mogelijk een gift overmaken.
Dit is het bankrekeningnummer van de diaconie: NL70 RABO 0305 1537 14 en dit van de kerk: NL14RABO 036.39.02.287.