Laden Activiteiten

Voorganger: Ds. J. Goorhuis

EPIFANIE
Ecce advenit (nu komt de Heer)

Pas in de vierde eeuw kwam het kerstfeest op de liturgische kalender. Vóór die tijd volgde Epifanie direkt op Advent. Het feest werd met grote luister gevierd.
De nadruk viel niet op de geboorte van Jezus, maar op zijn verschijning in de wereld. Die wereld wordt gerepresenteerd door de drie
wijzen die op zoek gaan naar de koning der Joden.
De Latijnse naam van
dit feest luidt: Ecce advenit! Dat betekent: Zie Hij komt! Hij komt, de koning der Joden, de koning naar Gods hart, de koning zoals die bezongen wordt in psalm 72. Herodes schijt in zijn broek van angst en terecht. Hij beseft als eerste wat wij zingen met lied 438: ‘Gij machtigen der aarde, ‘t is uit met Gods geduld. Dát is het precies wat wij vandaag vieren.

AANVANG
v. Onze hulp is de Naam van de Heer
a. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. die niet laat varen het werk van zijn handen
a. die trouw is tot in eeuwigheid.
v. Amen.
antifoon: lb 514a

zingen psalm 72: 1,2 en 3 daarna antifoon

DE SCHRIFTEN

groet
v. De Heer zal bij u zijn!
a. Ook met U zij de Heer.
collecta
v. Heer, God, hemelse Vader,
die wijzen, door het licht van een ster geleid
riep tot aanbidding van uw Zoon,
wijs ook ons de weg, zo bidden wij,
en doe ons in zijn verborgenheid
door het geloof zijn heerlijkheid aanschouwen.
Door Jezus Christus, onze Heer.
a. Amen.

profetie
Jesaja 60,1-6
Sta op, word verlicht
want je licht is gekomen
de heerlijkheid van JHWH straalt over je op.
Want zie, duisternis bedekt [nog] de aarde
donkerheid de volken
maar over jou straalt JHWH
zijn heerlijkheid wordt over jou zichtbaar.
Naties gaan naar je licht
koningen naar je stralende schijnsel.
Hef je ogen op naar rondom en zie:
Zij allen verzamelen zich, ze komen naar je toe
je zonen, uit de verte komen ze aan
en je dochters worden op de heup gedragen.
Dan zul je het zien en glanzen
van [vreugde]schrik zwelt je hart
want als door een zee
wordt je door volkeren omspoeld
een leger van naties, ze komen naar je toe.
Een vloed van kamelen overdekt je [land]
Dromedarisveulens uit Midian en Efa.
Allen komen ze uit Saba
goud en wierook dragen ze aan.
De lofprijzingen voor JHWH proclameren ze. (vertaling van Karel Deurloo)

uitleg
zingen lb 72a
brieflezing Efesiërs 3, 1-12
Daarom ben ik, Paulus, de gevangene van Messias Jezus terwille
van de volkeren.
U hebt toch gehoord van de bediening van de genade van God, die
mij met het oog op u gegeven is:
dat door openbaring aan mij
het geheimenis bekend gemaakt is,
zoals ik eerder in het kort geschreven heb,
met de bedoeling dat u bij het lezen
inzicht krijgt in mijn verstaan
van het geheimenis van de Messias.
Ten tijde van andere geslachten
is het niet aan de mensenkinderen bekend gemaakt,
zoals het nu door de geest geopenbaard is
aan zijn heilige apostelen en profeten.
Namelijk dat de volkeren mede-erfgenamen zijn,
deel hebben aan hetzelfde lichaam
en deel hebben aan de belofte in Messias Jezus
door het evangelie.
Dáárvan ben ik dienaar geworden,
op grond van de genade die God mij gegeven heeft,
naar de werking van zijn kracht.
Aan mij, de geringste van alle heiligen,
heeft Hij déze genade geschonken
om aan de volkeren het evangelie te brengen
van de ondoorgrondelijke rijkdom van de Messias
en om de bediening van het geheimenis,
dat in God, die het alles geschapen heeft,
van eeuwen her verborgen was,
in het licht te stellen,
opdat nu door de gemeente
de veelkleurige wijsheid van God,
bekend wordt aan de overheden
en de machten in de hemelen,
naar het eeuwige voornemen
dat Hij gestalte gegeven heeft
in Messias Jezus, onze Heer.
In hem hebben wij vrijelijk toegang (tot God)
in vertrouwen, door het geloof in hem.(vertaling van Jaap Goorhuis)

uitleg

zingen lb 438

evangelie Matteüs 2, 1-12
Toen Jezus geboren werd in Bethlehem in Judea
in de dagen van Herodes, de koning,
zie, wijzen uit het oosten kwamen naar Jeruzalem!
Zij zeiden: waar is de geboren koning der Joden?
Wij zagen namelijk zijn ster in het oosten
en zijn gekomen om hem te kussen.
Toen Herodes, de koning, dat hoorde schrok hij
en heel Jeruzalem met hem.
Hij bracht alle overpriesters en schriftgeleerden
van het volk bijeen
en probeerde van hen te weten te komen:
waar wordt de gezalfde geboren?
Zij zeiden hem: in Bethlehem in Judea,
want zo is geschreven door de profeet:
‘En jij Bethlehem, land van Juda,
jij bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda.
Uit jou zal voortkomen een leidsman
die mijn volk Israël zal weiden’.
Toen riep Herodes heimelijk de wijzen
en probeerde nauwkeurig van hen te weten
de tijd van het verschijnen van de ster.
Hij liet hen gaan naar Bethlehem en zei:
doet nauwkeurig navraag naar het kind
en wanneer u het vindt bericht het mij dan
opdat ook ik kan gaan om het te kussen.
Zij hoorden naar de koning en vertrokken.
En zie: de ster die zij gezien hadden in het oosten
ging voor hen uit totdat hij kwam en bleef staan
boven (de plaats) waar het kind was.
10Toen zij de ster zagen verheugden zij zich
met zeer grote verheuging.
Zij gingen het huis binnen,
zagen het kind met Maria, zijn moeder,
en vielen neer om het te kussen.
Zij openden hun schatkisten en gaven hem geschenken:
goud, wierrook en mirre.
En gewaarschuwd in een droom
om niet terug te keren naar Herodes,
gingen zij langs een andere weg naar hun land terug.(vertaling van Jaap Goorhuis)

acclamatie: lb 339b

uitleg

zingen lb 444

GEBEDEN
dankgebed, voorbeden, stil gebed

Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw Naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk kome
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel
zo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid
amen.

zingen lb 459

zegen

 

Bijzonderheden:
Meer informatie over de collecte van de diaconie vindt u hier.

Nu u niet aan de collectes kunt bijdragen, wilt u mogelijk een gift overmaken.
Dit is het bankrekeningnummer van de diaconie: NL70 RABO 0305 1537 14 en dit van de kerk: NL14RABO 036.39.02.287.