Laden Activiteiten

Biddag / Vesper verzorgt door Gemeenteleden
Organist:  Gjildert van der Velde

Bijzonderheden: aansluitend gemeentevergadering

—————————————————————————

VAN DE KERKENRAAD

Agenda gemeenteavond It Keningsfjild

Sint Piter, Ureterp,13 maart 2024
Aanvang: aansluitend aan de vesper die om 19.30uur begint.

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Verslag gemeenteavond 1 november 2023 (kerkblad maart)
  4. Toekomst It Keningsfjild

In de gemeentevergadering van 1 november 2023 is gevraagd om een meerjarenbegroting en een visie op de toekomst in het licht van de vergrijzing en krimp van onze gemeente. Onveranderd beleid zal leiden tot financiële problemen. Ook de invulling van vacatures zal een probleem worden. De bedoeling van de kerkenraad is te komen met een stuk waarin de problemen duidelijk worden weergegeven en waarop de gemeenteleden kunnen reageren voordat verdere stappen worden gezet. Er is inmiddels een aanzet gemaakt voor zo’n stuk, maar dat moet eerst in de kerkenraad worden besproken/uitgewerkt.

  1. Aanpassen plaatselijke regeling (PR).

In de plaatselijke regeling is opgenomen uit hoeveel personen het College van Kerkrentmeesters bestaat. In onze PR is dat 3. Dat klopt niet met de bezetting zoals die is/wordt. Het aantal is hoger.
Voor deze wijziging moet de gemeente gelegenheid hebben daarop te reageren.

  1. Liturgie: orgelspel rondom begin dienst (‘stiltemoment’)

In de gemeentevergadering van 1 november 2023 is afgesproken dat wij voorlopig doorgaan met vragen om stilte via een mededeling op het beamerscherm. De kerkenraad is van mening dat dit onvoldoende werkt.
De kerkenraad stelt voor om het orgelspel niet langer voorafgaand aan de dienst te laten beginnen, maar op het aanvangstijdstip (als de kerkenraad heeft plaatsgenomen op zitplaatsen voorin).

  1. Inrichting kerkzaal De Mande. a. door ervaringen in de coronaperiode en bij de uitzendingen via Omrop Fryslân is de vraag ontstaan of een andere inrichting van de kerkzaal ook voordelen kan bieden bij alle diensten in De Mande.
  2. Rondvraag
  3. Afsluiting