Anbi It Keningsfjild

A. Algemene informatie

Naam van de gemeente: Protestantse gemeente It Keningsfjild, Bakkeveen, Frieschepalen, Siegerswoude en Ureterp
RSIN 825409500
Contactgegevens
Kerkadres/postadres Tsjerkewal 20,  9243 KM,  Bakkeveen
Telefoonnummer 0516-541114
Website adres www.itkeningsfjild.nl/
E-mail Scriba@ItKeningsfjild.nl

B. Bestuurssamenstelling 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad deze is gevormd uit een afvaardiging van de gemeente en bestaat uit circa 30 leden te weten: een vertegenwoordiger uit het pastoraal team en de colleges van ouderling-kerkrentmeesters, diakenen, ouderlingen en jeugdouderlingen.

Uit de kerkenraad is het Dagelijks Bestuur gevormd (DB). Het DB bestaat uit circa 12 leden te weten de vertegenwoordiger uit het pastoraal team, de voorzitter van de kerkenraad, de scriba(e) en minimaal één vertegenwoordiger uit elk college (kerkrentmeesters, diakenen, ouderlingen & jeugdouderlingen).

De kerkenraad zet de grote lijnen uit, terwijl de nadere invulling en uitvoering van het beleid voor het grootste deel wordt overgelaten aan het DB.

De kerkenraad legt aan de gemeentevergadering verantwoording af met betrekking tot het gevoerde beleid, de organisatie en de financiën. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor onze kerk ligt bij de kerkenraad.

C. Doelstelling en Visie

Missie

Een zinvol bestaan voor mens en samenleving.

 

Visie

De protestantse gemeente It Keningsfjild wil een gemeenschap van Christenen zijn.

 • De Bijbel is de inspiratie voor onze relaties met en betrokkenheid bij de wereld waarin wij leven.
 • Wij staan open voor veranderende omstandigheden en inzichten met ruimte en respect voor elkaar.
 • Wij zoeken naar een balans tussen traditionele en meer eigentijdse beleving van gemeentezijn. De elementen vieren, leren en dienen zullen hierin herkenbaar zijn.D. Beleidsplan

De Protestantse gemeente It Keningsfjild is op 1 januari 2017 ontstaan uit een fusie tussen de Hervormde gemeente Opsterland-Noord en de Gereformeerde Kerk de Mande. Het beleidsplan van deze nieuwe gemeente wordt in 2017 opgesteld. Vervolgens wordt het beleidsplan jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Vooruitlopend op het vaststellen van het beleidsplan voor de nieuw gevormde gemeente zijn voor 2017 de volgende prioriteiten benoemd:

 • Sterktes behouden en verder verbreden
 • Kansen benutten en uitwerken
 • Zwaktes elimineren en/of ombuigen naar sterktes
 • Bedreigingen ontmantelenE. Beloningsbeleid

De Protestantste gemeente It Keningsfjild beloont haar predikant conform de regeling arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk. Organisten en kosters ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

F. Verslag van activiteiten

Voor het organiseren van activiteiten in en rond de kerk zijn vieren, leren en dienen belangrijke uitgangspunten. Daarbij zijn het afgelopen jaar (2014-2015) veel van de activiteiten gericht geweest op het Samen Op Weg proces met de Hervormde Gemeente Opsterland Noord onder de noemer combinatie van gemeente It Keningsfjild, een aantal belangrijke activiteiten waren:

 • Een gezamenlijk preekrooster waarin circa 26 gezamenlijke diensten zijn opgenomen waaronder de startzondag,
 • Een gezamenlijk kerkblad,
 • Een gezamenlijk collecterooster
 • Diverse activiteiten gericht om het samenbrengen van gemeenteleden (jong & oud) zoals wijkavonden, groot huisbezoeken, gemeenteavond, spelletjesavond en de opvoering van een musical

Daarnaast is er ook speciale aandacht voor het zijn van kerk binnen de dorpsgemeenschap van Bakkeveen, specifieke activiteiten die in dit verband zijn georganiseerd zijn de Kerk-School-Gezinsdienst en de kerstavond wandeling met aansluitend een kersnachtdienst.

G. Voorgenomen bestedingen

Samenvatting begroting 2018
baten
 Opbrengsten uit gebouwen   €        21.400
 Opbrengsten uit kapitaal   €        14.900
Subsidies en bijdragen   €        15.000
 Bijdragen gemeenteleden   €      115.050
Totaal baten   €      166.350
lasten
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)   €      101.930
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk   €          4.430
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk   €          8.100
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)   €        52.250
 Salarissen (koster, organist e.d.)   €          2.500
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente   €        13.700
Totaal lasten   €      182.910
Resultaat (baten – lasten)   €       –16.560

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Ons administratiekantoor heeft uitstel aangevraagd voor publicatie van de cijfers over 2017.
Zodra de cijfers gereed zijn zullen wij deze publiceren.

Samenvatting jaarrekening 2016
Opsterland Noord en de Mande geconsolideerd
baten
 Opbrengsten uit gebouwen   €        23.558
 Opbrengsten uit kapitaal   €        14.502
Subsidies en bijdragen   €        17.023
 Bijdragen gemeenteleden   €      114.210
Totaal baten   €      169.293
lasten
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)   €        94.481
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk   €        15.021
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk   €          8.261
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)   €        32.346
 Salarissen (koster, organist e.d.)   €          2.448
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente   €        12.623
Totaal lasten   €      165.180
Resultaat (baten – lasten)   €           4113

Toelichting Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Voor de Mande is dit niet van toepassing. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en kerkelijk werker en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie  en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.