Ruth en haar schoonfamilie

Op het pinksterfeest kan het verhaal van Ruth worden gelezen.
Het Bijbelboekje speelt in de tijd van de gerstenoogst, tevens de tijd van Pinksteren. Het blijft verbazen dat Ruth uiteindelijk met Naomi mee optrok naar Bethlehem, de plaats van herkomst van Naomi. De overleden man van Naomi -Elimelechmoet niet zo’n held zijn geweest. Vermoedelijk was hij een wegloper voor problemen. …

Lees meer hierover...

PINKSTERLIET

 Wy libje fan de wyn
dy’t oankomt fan omhegen,
dy’t giet troch ’t hiele hûs
dêr’t minsken nei him freegje,
dy’t trochkringt yn it hert,
yn it ferhoalen hôf
en útbrekt yn in liet
dat opstiicht ta Gods lof.

Wy diele yn it fjoer
dat delstrykt op ‘e hollen,
dy ljochte fonkerein
op har dy’t leauwe wolle.
Fjoerfûgel fan de …

Lees meer hierover...